Menu

Indkaldelse 2023

INDKALDELSE TIL HIK'S GENERALFORSAMLING
Den 11. april 2023 kl. 19.30
HIK MAGLEGÅRDSHAL
BREGNEGÅRDSVEJ 25, 2900 HELLERUP


HIK indkalder herved jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til Generalforsamling 2023. HIK's regnskab 2022 forventes
tilgængeligt på kontoret på Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup fra på fredag den 31. marts 2023.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Årsregnskabet 2022 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.
 4. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2023
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)
          - Indstillet til valg af HIK Tennis – Martin Dahl
 6. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand.
          - Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af Søren Smedegaard
 7. Valg af revisor (jf. § 14)
          - Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO.
 8. Indkomne forslag
          a) Det foreslås at de baner der tidligere blev stillet gratis til rådighed for tennisafdelingen, fredag aften, lørdag aften og søndag aften igen stilles gratis  til rådighed, jf bilag 1.
          b) Det foreslås at banerne der indgår i N2L tilbuddet sælges til tennisafdelingen med en storkunderabat på 20%, så tennisafdelingen får lov til at beholde en større del af indtægterne der bibringes fra N2L, jf. bilag 2.
          c) HIK’s love §11, stk. 1-5 foreslås ændret, jf. bilag 3, således at Hovedbestyrelsen i HIK udvides med et ekstra medlem, fra de nuværende syv til    fremover at udgøre i alt otte medlemmer. Medlemmet indstilles af Tennisafdelingen. Derudover ændres lovene således, at næstformanden altid vælges fra en af de afdelinger, der ikke har formandsposten.
 9. Eventuelt.

Det skal bemærkes, at der ikke er enighed om forslag c) i Hovedbestyrelsen, og da dette vedrører ændring af HIK’s
love, kræver dette forslag 2/3s flertal jvf. HIK’s love §17(1)

 

Bemærkning til deltagelse:
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer samt passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer i mindst 1 år af en ad klubbens seniorafdelinger, og som på dagen for generalforsamlingen er 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemsrettighederne på en generalforsamling kan alene udøves personligt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen.

 

Bilag 1: Forslag A til Generalforsamlingen i HIK 2023

Bilag 2: Forslag B til Generalforsamlingen i HIK 2023

Bilag 3: Forslag til Generalforsamlingen i Hellerup Idræts Klub 2023, HIK Love, ændringsforslag

 

HIK

Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

28.03.2023

Luk