Menu

Referat 2021

Referat af HIK’s generalforsamling 2021

 

Formand Søren Smedegaard, herefter omtalt SS, ringede med klokken og bød alle velkommen. Ca. 30 medlemmer var mødt op i restauranten.

Søren gik direkte til første punkt på dagsorden

 

1. Valg af dirigent

SS foreslår valg af Frantz Sigersted-Rasmussen, herefter omtalt som FSR, som dirigent. Der var fuld opbakning og FSR tog ordet og konstaterede at HIK’s GF var lovlig indkaldt jf. lovene og derfor var beslutningsdygtig.

 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

FSR gav ordet til SS.

Formandens beretning GF 2021.

Følgende medlemmer afgik ved døden i 2020:

Stefan Fryland Tennis Indmeldt 1982 Død jan. 2020
Margrete Ripa Tennis Indmeldt 2006 Død feb. 2020
Jens Juul-Hansen Tennis Indmeldt 1974 Død feb. 2020
Finn Hansen Tennis Indmeldt 1985 Død apr. 2020
Ole Andersen Tennis Indmeldt 2009 Død jun. 2020
Bent Fabricius-Bjerre Tennis Indmeldt 1973 Død jul. 2020
Torsten Gregers Kjeldsen Tennis Indmeldt 1969 Død aug. 2020
Tage Hjort Tennis Indmeldt (2015)* Død sep. 2020
Torben Mark-Hansen Tennis Indmeldt 1974 Død nov. 2020
Rasmus Thomsen Tennis Indmeldt 2004 Død nov. 2020
Anette Arnholtz Tennis Indmeldt 1996 Død nov. 2020
Jørn Kønig Fodbold Indmeldt 1961 Død nov. 2020
Søren Højbjerg Tennis Indmeldt 1945 Død dec. 2020

 

*) Genindmeldt sig, men indmeldt først gang.

 

Der blev holdt 1 minuts stilhed til ære for dem som er gået bort i 2020.

Kære Medlemmer,

Velkommen til Generalforsamlingen 2021.

Igen i år har vi været nødsaget til at flytte generalforsamlingen grundet Corona restriktionerne, da det ikke lod sig gøre at afholde den jf. vedtægterne i marts.

Sidste år var det med krav om tilmelding samt en anmodning fra bestyrelsen om ikke at møde op da myndighederne anbefalede ikke at samles. Få mødte op og vi fik afholdt den – som det sig bør i en forening som HIK. Det hele ser nu lidt lysere ud og vi håber alle at vi efterhånden er ved at have lagt det værste ”Corona” bag os. Derfor glæder det mig at så mange er mødt op for at høre min 27. beretning som formand for HIK. Sædvanen tro vil afdelingsformændene efter min beretning redegøre for aktiviteterne i deres respektive afdelinger.

Corona blev i 2020 en stor ”modstander” og et stort tema for såvel samfundet som i HIK. Det har berørt alle vores afdelinger meget og der er blevet kæmpet og fightet på alle måder, for at holde HIK oven vande såvel aktivitetsmæssigt, medlemsmæssigt og økonomisk.

I løbet af året har vi måtte kæmpe med skiftende restriktioner, nedlukninger, aflyste turneringer, lukkede haller og i hele taget en stor usikkerhed om hvad fremtiden ville bringe. Det har været hårdt og sejt – men vi kom igennem.

Vi har fra HIK’s side forsøgt at drive klubben igennem Corona på bedste vis, og jeg synes det er lykkedes os at træffe forholdsregler og beslutninger, der gør at HIK består på den anden side af denne Coronavirus. Det er ikke altid nemme beslutninger – men beslutninger, der skal til for at sikre et HIK på den lange bane.

Der skal fra min og bestyrelsens side, lyde en stor tak til de mange frivillige og ansatte som har kæmpet for HIK i denne svære tid. I har ydet en kæmpe indsats. Der er blevet arrangeret online bingo, fælles webbaseret træning og der er blevet produceret indslag og konkurrencer, hvor I medlemmer, har skulle kæmpe mod de ansatte i HIK. Personligt, så løb jeg og vores direktør en tur om Gentofte sø på tid – jeg kan konstatere på mængden af præmier, der blev hentet for at have slået vores tid, at vi ikke var ret hurtige.

Jeg vil ligeledes takke jer, kære medlemmer, for at støtte op og bakke op om jeres klub i en svær tid.

Efter et flot regnskab 2019, som levede op til målsætningen om at kunne konsolidere HIK yderligere til at kunne modstå evt. udfordringer samt de mange påkrævede investeringer i vores anlæg. Så kan jeg allerede nu røbe, at regnskabet for 2020 ligeledes blev ganske flot. Og det selvom Corona gjorde sit til at gøre tingene mere komplicerede.

Det er lykkedes os at skabe et overskud og samtidigt sætte gang i en lang række projekter til gavn for vores mange medlemmer. Her vil jeg takke vores direktør, Thomas, for at sikre vores økonomi samt at sætte de mange anlægsprojekter i søen.

Revisor Per Frost og Thomas vil senere komme specifikt ind på økonomi, regnskab og budget, men som sagt har økonomien igen været et stort tema i HIK i 2020. Jeg kan dog afsløre at regnskabet 2020 giver et overskud på ca. 1.300.000 kr. og at vores EK nu andrager ca. 1.500.000 kr.

Vi har på den måde konsolideret os yderligere og vi nærmer os Bestyrelses målsætning om at have en EK på 2.500.000 kr.

Positivt er det, at vi stadig har kunne snakke investeringer i vores anlæg på bestyrelsesmøderne, da vi har haft godt styr på økonomien. Jeg vil senere komme ind på de mange investeringer vi foretager for nærværende.

Glædeligt er det også at vi har kunne øge vores samlede tilskud til vores sportslige afdelinger. Det vil sige at vi kan bruge endnu flere penge på sport – som jo er kernen i vores forening.

Det er yderst glædeligt at vi nu er et helt andet sted økonomisk end tidligere.

Vi får til stadighed flere og flere medlemmer i HIK. Dette gælder især fodbold og tennis. Håndbold har haft det svært med lukkede haller gennem en længere periode, og det har kunne ses på antallet af medlemmer i håndbold. Det lader til at der nu begynder at komme nye medlemmer igen og vi håber derfor at håndbold snart kan melde om et stigende antal medlemmer.

HIK vokser. omsætningen har rundet 30 mio. kr. og er vokset yderligere med 5 %. Vi har nu rundet 4500 medlemmer, og der er i alt 165 ansatte, der skal have løn hver måned. Vi må konkludere at HIK er en klub i vækst og på rette vej.

Bestyrelsen lagde en plan for anlægsinvesteringer, kommunikation og driften for 2 år siden og den har vi kunne følge. Vi fik ansat en driftsleder i Lars Brandt som nu er ansvarlig for hele driften i HIK sammen med hans 5 ansatte. Vi kan tydeligt se på vores anlæg at denne ansættelse har været en succes. Men jeg ved at Lars er endnu mere ambitiøs på HIK’s vegne.

Her er blot nogle enkelte af de mange ting, der er blevet realiseret i 2020.

Vi har fået lys på bane 6-7-8 og opsat prøve lys på bane 2 i Tennis

Vi har fået etableret nyt lys på bane 6-7-8 på vores tennisanlæg. Der er nu rig mulighed for at boltre sig på banerne efter mørkets frembrud.

På bane 2 har vi opsat et ”linje” lys som giver mulighed for at spille om vinteren. Det har været fantastisk med denne mulighed hen over vinteren.

Padel

HIK sprang også med på den populære padel bølge og fik etableret en bane i 2020. Banen har været voldsomt populær fra starten. Den har særligt været et stort plaster på såret under Corona nedlukningen, hvor vi ikke kunne spille indendørs. Vi har også afholdt en Socialpadel turnering, hvor vi dystede mod hinanden på tværs af alle tre afdelinger. Det var en bragende succes, som vi gentager igen om lidt. Det er dejligt at se, hvordan vi kan samle afdelingerne i fælles turneringer, hvor alle kan være med og have det sjovt sammen.

Red Plus baner

Vi har ikke opgivet at komme i mål med et projekt om flere indendørsbaner – men indtil vi evt. kommer i mål med sådan et projekt, så har vi i 2020 fortaget en stort økonomisk udskrivning på to RED PLUS BANER. Banerne er såkaldte hybridbaner og er derfor spilbare året rundt. Da Corona ramte os og lukkede adgangen til vores indendørsbaner blev disse voldsomt populære. NU er vi spændt på at se hvor mange, der vil spille på dem selvom de kan komme indendørs.

”Minibanerne”

2020 blev året hvor Tennis og Fodbold byggede bro og nu kan dele baner. Vores tennisbaner 7 og 8 bliver om vinteren omlagt til mini fodboldbaner. Her kan de yngste medlemmer af vores fodboldafdeling nu spille på det nye kunstgræs som rulles ud oven på vores grusbaner. Det er en helt fantastisk mulighed for at optimere på banekapaciteten, som er presset i alle afdelinger. 

Renovering af den gamle tennishal på Hartmannsvej

Den gamle hal er ved at gennemgå en stor renovering, der inkluderer et helt nyt Hard Court gulv. Ydermere er hallen blev malet, der er skiftet til nyt lys og vi har fået etableret varme. Et stort projekt, som vi virkelig glæder os til at opleve i brug. Når hallen står færdig i starten september, vil vi glæde os til at invitere jer til indvielsen, og ikke mindst byde velkommen til en fantastisk indendørssæson på et splinternyt gulv. I den forbindelse vil vi endnu engang huske alle tennisspillere på, altid at benytte indendørssko i hallerne. Banerne kan simpelthen ikke tåle snavs fra udendørssko. Så husk det nu, og hav’ dem med i tasken selvom I har planlagt at spille ude.

”Tennisboblen”

Boblen er en af vores store udfordringer. Vi kæmper med et manglende dræn under den ene bane, der gør at der samles vand under banerne og disse krakelerer i overfladen. En retssag er netop afsluttet og betyder, at vi nu kan udbedre skaderne i overfladen. Boblen kommer derfor op allerede 3. september og arbejdet med udbedring af skaderne skulle være afsluttet til den 15.9. 2021

På sigt ønskes en hel anden løsning for vores ”boble”.

Byggeprojekt i Maglegårdshallen

Udover renoveringen af den gamle tennishal, har vi i august påbegyndt en stor ombygning af Maglegårdhallen på Bregnegårdsvej. Med et voksende antal medlemmer har vi længe savnet noget mere plads – særligt til de mange ansatte i fodboldafdelingen. Med hjælp fra Gentofte Kommune er det endelig blevet muligt at forbedre faciliteterne, så vi kan tilbyde jer nogle endnu mere attraktive rammer. Ombygningen betyder at Maglegårdshallen får en 1. sal, og dermed mere plads til ansatte, medlemmer og Café HIK. Vi forventer at byggeriet står færdig i begyndelsen af 2022. Byggeriet betyder desværre nogle ret store udfordringer i forhold til parkering ved hallen. Anlæggets parkeringsplads bruges under hele byggeriet af håndværkere, og kan derfor ikke benyttes som ellers. Al parkering omkring Maglegårdshallen henvises derfor til Maglegårdskolens parkeringsplads.

Lys på bane 1 Fodbold.

Der arbejdes stadig ihærdigt på at få etableret lys på bane 1 i fodbold, som nu kun mangler at komme i nabohøring førend det kan blive en realitet. Den slags tager desværre tid. Vi er tættere på end nogensinde, og kommunen er meget positive omkring det faktum at vi kan få lys på bane 1.

Som I kan se ligger anlægget ikke stille og bestyrelsens plan om yderligere investeringer i anlægget fortsætter. Mange nye tiltag venter i 2021.

Vi har også valgt at skabe en stilling som kommunikationsansvarlig, da vi mente at HIK trængte til et løft på den side.

Gentofte kommune:

Jeg ønsker igen i år at rette en stor tak til Gentofte kommune. Uden den støtte og velvilje vi møder hos kommunen ville HIK slet ikke være mulig at drive som den forening vi kender i dag. Vi takker naturligvis for den finansielle støtte, som vi har modtaget i årets løb, men også for den gode dialog vi har om stort og småt for at få skabt nogle gode rammer for vores mange aktive.

En speciel tak til Borgmester Hans Toft samt Fritidschef Stig Eiberg for et godt og trofast samarbejde.

Jeg ønsker her til slut at takke mine kollegaer i HIK’s bestyrelse for et godt samarbejde. 2020 har været et spændende år med mange udfordringer. Der er blevet samarbejdet bredt mellem afdelingerne, og der var været mange konstruktive diskussioner i bestyrelsen for at komme igennem 2020. Tak for jeres bidrag og indsats for HIK.

Glædeligt er det også for mig, i modsætning til sidste år, hvor I sagde farvel til tre medlemmer, at alle i hovedbestyrelsen er blevet genvalgt og dermed fortsætter. Det er glædeligt med kontinuitet når samarbejdet er godt. Ligeledes er jeg glad for at se, hvor mange dedikerede mennesker, der har sin gang i HIK og som vil klubben og vores medlemmer det absolut bedste.

Ligeledes en stor tak til vores faste personale. I gør et jættejob og sørger for at vi har gode baner at spille på, ordner det administrative i dagligdagen samt sørger for, at vores mange medlemmer kan boltre sig på vores fantastiske og flotte anlæg. HIK er en helt speciel arbejdsplads, hvor man også er nødt til at føle det i hjertet og ikke kun som et arbejde. Det er dejligt at opleve at de ansatte og frivillige, der i dagligdagen skal få hele klubben til at fungere – først og fremmest føler HIK i hjertet og finder en måde, at få tingene til at gå op i højere enhed på – sammen.

En stor tak skal derfor også lyde til alle vores frivillige. Uden jer ville HIK slet ikke være den fantastiske klub det er – ja den ville sandsynligvis slet ikke være. Det kræver ganske meget energi og engagement at involvere sig i en forening af denne størrelse, og vi er dybt taknemmelig for hver og én time alle lægger i klubben. Hvad enten det er arbejdstimer eller at være synlige i klubben og bidrage til det sociale, som også er så stor en del af foreningslivet. De ressourcer som vi har i HIK viser sig gang på gang - og vi håber at I vil have lyst til at lægge jeres kræfter her i klubben i mange år fremover.

Formand – Søren Smedegaard.

TENNIS:

Formand i Elizabeth Porsing.

Jeg blev formand i 2020 og så kom Corona – Vi lukkede og træning, turneringer og La Manga blev aflyst.

Det blev et meget anderledes år, men også et år hvor vi pga. Corona har måtte tænke på nye måder og det viste os, at vi er omstillingsparate at vi kan spille ude i vind og næsten al slags vejr.

HIK lavede Online træning, løbe- og fitnesskonkurrencer. 

I samarbejde med hovedbestyrelsen fik vi to nye helårsbaner.

Vi fik forskønnet anlægget ved pavillonen med blomster og nye bænke.

Vi har fået en Padelbane sammen med fodbold og håndbold, der bygger bro mellem afdelingerne. 

Vi har fået nyt lys på bane 2-7-8-9.

Sportslige resultater 20 JG og 18 SG + 1 SS. 

En del ting, der skulle have være gjort sidste år blev rykket til i år

Bl.a. at få ansat en administrativ klubchef for at få mere struktur.

Ny senioreliteformand Kai Folmer

Ny træner Morgan Thempler

Kultur - Code of conduct til alle.

Målsætningen er en velfungerende afdeling på tværs af alle hold og at alle spillere får udnyttet deres potentiale til fulde.

Håndbold:

Årsberetning Håndbold 2020

Et mærkeligt år på mange måder. Først og fremmest med nyt HU, der brugte lang tid på at få styr på hele organisationen. Vi kom godt fra land og har gennem året arbejdet med at etablere en masse underudvalg – så vi kunne få sat gang i flere ting.

Covid satte desværre hurtigt en stopper for meget af det sportslige.

Har været en kæmpe udfordring både i forhold til at fastholde medlemmer samt fastholde engagement hos trænere m.fl.

Heldigvis har både spillere og trænere været kreative omkring at finde på træningsmuligheder – både alene og sammen online

Tiltag:

 • Fokus på trænere – både fastholdelse samt udvikling af deres kompetencer. Både interne kurser samt uddannelse
 • Større netværk mellem trænerne – helt fra mini til senior
  • Fælles ”forståelse” for det gode træningsmiljø
 • Nemmere overgang mellem ungdom og senior
 • Mere synligt HU
 • Stærkere kultur – tydelig og stærk strategi
 • Bedre kommunikation
 • Stærkere talentarbejde
  • Planer for vores største talenter
  • Skabe det rigtig gode træningsmiljø
  • Hvordan skal børn trænes
  • Fokus på skadesforebyggende

 

Struktur;

 • Kom fint hjem på sponsorer
  • Vi ønsker at gøre mere ud af sponsor indsatsen
  • Kigge på klub sponsor
  • Træningstøj
 • Satsning på dame senior
 • Etablering af Håndbold selskab

 

Fremtiden:

 • HIK Elite (på DS)
 • Større og mere synlig seniorafdeling
  • Flere hold
  • Mere liv i klubben
 • Hallen bygges om
 • Endnu mere fokus på at udnytte ressourcer og faciliteter optimalt
 • KULTUR

Fodbold:

Kære alle,

Vi indledte året med at afslutte vores strategi- og visionsprojekt for HIK fodbold frem mod 2025 under overskrifterne Glæde, fællesskab, Vilje og Udvikling. Det er nu godt i gang!

Ikke overraskende var 2020 præget af COVID-19 med nedlukning af fodboldanlægget i flere måneder, selvtræning og et væld af restriktioner, der efterfølgende skulle efterleves. Det har været træls, men det er lykkedes fordi vi har tænkt kreativt, vores fastansatte, trænere og frivillige har ydet en kæmpe indsats og ikke mindst vores medlemmer har været forstående og bakket klubben op. Som den eneste klub startede vi allerede, da vi kun måtte træne i grupper af 5 og fik endog også afholdt fodboldskoler i Coronaens skygge.

HIK fodbold er således fortsat den største klub i Gentofte Kommune både på pige og drengesiden med over 1400 medlemmer og i øvrigt den næststørste pigeklub i København. Drengene har i 2020 på elitesiden været i stand til at opretholde 2,5 stjerne, der rangerer os som 18 højest rangerende klub – vel og mærke foran flere 1. divisionsklubber. Både på pige- og drengesiden har vi igennem 2020 været med til at fostre flere ungdomslandsholdsspillere. Samtidig er vores breddeafdeling i rivende udvikling på både pige og drengesiden, så vi løbende er nødsaget til at oprette flere hold og ansætte nye trænere. HIK fodbold er både på spiller- og trænersiden en eftertragtet klub, som vi i særdeleshed kan takke vores dygtige fastansatte stab af medarbejdere, dygtige trænere og en lang række frivillige. Vores 1. herresenior er i rivende udvikling med en masse nye unge spillere fra egne rækker. 

2020 bød desværre også på et farvel til Mr. HIK – Jørn Kønig sagde farvel d. 30. november 2020 og med ham mistede HIK en ildsjæl uden sidestykke, men heldigvis er der mange andre til at tage over – men hans vid, passion og evne til at sætte HIK på landkortet vil blive savnet.

Organisatorisk er HIK fodbold blev meget stærkere og bedre besat med flere deltids- og fastansatte

Fremtiden i HIK fodbold byder på en ombygning af Maglen med overbygning og nye og bedre faciliteter i stueetagen, lys på bane 1, ny bane på Gentofte Sportspark og forhåbentlig også en udvikling af bane 3 med multibane og flere padelbaner. Vi udvikler og styrker vores organisation og har senest ansat en head of coach i pigeafdelingen, der skal være med til at bringe en pigelicens til HIK fodbold. Vores ambition er fortsat at være den foretrukne fodboldklub i Gentofte kommune og Nordkøbenhavn for piger og drenge være sig på bredde som på talentsiden.

Dette kan kun ske med hårdt og fokuseret arbejde fra alle i HIK være sig trænere, holdledere, vores ansatte, frivillige, fodboldledelsen, HIK’s administration, HIK’s hovedbestyrelse og vores medlemmer. Tusind tak for jeres store indsats i en svær tid.  

Forza HIK!

 

Herefter gik man over til spørgsmål til beretningen fra de tilstedeværende medlemmer:

 

 • Antal medlemmer – skal vi være flere medlemmer? Jeg har svært ved at få baner at spille på udendørs? Jeg foreslår venteliste på 2500 medlemmer i Tennis?

Svar fra SS:

På nuværende tidspunkt drøftes dette punkt i hovedbestyrelsen, men der er på nuværende tidspunkt ikke belæg for at indføre et medlemsstop. HIK tennis har tidligere haft lige så mange medlemmer som nu og det kan fungere. Emnet er dog på som punkt også på næste bestyrelsesmøde, hvor hovedbestyrelsen vil drøfte dette punkt igen.

 • Egenkapitalen – Hvorfor skal den stige – og hvad er målet? Og hvordan skal det ske?

Svar fra SS:

SS forklarede at bestyrelsen for 2 år siden, efter anbefaling fra direktionen, har en målsætning om at hæve egenkapitalen til 2.500.000 mio. kr. Dette skyldes, at man vil opbygge noget at ”stå imod med” og samtidigt have en buffer til de mange investeringer, der foretages på anlægget. Måden det sker på er, at vi aflevere et positivt regnskab og derved henlægger overskud til egenkapitalen.

TN supplerede med at det ligeledes havde været et krav fra banken.

 • Padel – kan vi få flere baner – god business case – hvor meget har banen kostet og hvad har vi tjent på den?

Svar fra SS:

SS forklarede at man var glad for at kunne komme med på padel bølgen. Personligt havde han været lidt skeptisk forud for etableringen, men er nu glad for løsningen som nu giver alle medlemmer af HIK muligheden for at spille padel. Det er jo et ekstra tilbud til medlemmerne af vores 3 afdelinger.

TN kunne supplerede med, at man oprindeligt havde forventet at investeringen var afbetalt på 5 år men at man nu forventede den kunne tilbagebetales på ca. 3 år. Der er det første år kommet lidt over 200.000 kr. ind i leje og den har kostet ca. 600.000 at opføre. Desuden har vi haft nogle ekstra omkostninger da en rude gik i stykker og disse er bekostelige.

 

3. Årsregnskabet 2020 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.

Per Frost Jensen gennemgik årsregnskabet for 2020.

Årets resultat blev et overskud på 1.308.348 kr. og det betyder nu at HIK’s egenkapital andrager 1.571.801.

Resultatet skyldes at man, trods Corona, er lykkedes med at holde omkostningerne i kontrol ved hård styring af udgifterne og har lidt højere indtægter end budgetteret. De større indtægter kommer primært fra kontingenter – som er en naturlig konsekvens af at HIK har fået flere medlemmer.

Der har været nogle forskydninger i posterne – men disse skyldes Corona. Færre indtægter på træning, camps og sparede udgifter på rengøring og f.eks. EL.

PFJ Gennemgik såvel resultatopgørelsen og balancen i detaljer og slog ned på enkelte poster og beskrev forskydningerne.

Desuden forklarede PFJ at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020.

Der er tale om et regnskab uden forbehold eller bemærkninger.

PFJ afsluttede med at tilslutte sig direktionens og bestyrelsen ønske om at etablere en lidt større EK som buffer og soliditet.

Spørgsmål fra medlemmer til årsregnskabet:

 • Det er ærgerligt at man skal i noterne for at finde den samlede omsætning på over 30 mio. – hvorfor er det ikke mere tydeligt?

Svar fra TN:

På sidste GF blev HIK bedt om at se på den måde at aflægge regnskab på, da det ikke var særligt gennemsigtigt. Derfor blev det ændret til den nuværende model hvor man tydeligt ser hvad de enkelte afdelinger selv skaffer af indtægter. Det er rigtigt at de 30 mio. ikke fremgår på en enkelt post, men er summen af indtægter i de 4 ”kasser”. Tennis, fodbold, håndbold og HIK.

 

4. Indkomne forslag

Det kunne konstateres at der ikke var indkomne forslag.

 

5. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2021

TN gennemgik budget 2021 som ligger meget tæt op af resultatet fra 2020. Dog har vi i Maglen lagt en lidt større buffer ind grundet ombygningen, som forventes at koste lidt mere. Desuden har vi hævet afdelingernes budget yderligere. Tennis og fodbold har fået 100.000 kr. mere og håndbold 50.000 kr. Udgiften til sport er derfor gået op med 250.000 kr.

 

Spørgsmål fra medlemmerne:

 • Hvordan er det gået hidtil i 2021?

Svar fra TN:

Det går indtil videre ganske fint og vi er lidt foran budget. Men der er forskydninger i budgetterne under de enkelte poster. Tennis var lukket ned i 3-4 måneder i starten af året og det kan mærkes i deres regnskab selvom det ser bedre ud nu end i starten af året. Men med nedlukning – kan vi også spare lidt på andre poster som rengøring og el. Så samlet set ser det ok ud – men der er forskydninger på posterne.

 

 • Hvorfor er der budgetteret mindre på vedligehold af anlæg end resultat 2020?

Svar fra TN:

Dette skyldes at vi i 2020 havde nogle besparelser grundet Corona som gjorde at vi kunne bruge lidt flere penge på anlægget. Det er herfra vores investeringer til RED PLUS baner og det nye lys er taget fra. Det er sådan, at har vi penge i overskud – bruger vi dem enten på at optimere vores anlæg eller øge tilskud til de sportslige aktiviteter. HIK skal som sådan ikke give overskud – vi skal bruge medlemmernes penge – til medlemmernes bedste.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)

På valg:

Valgt på tennismødet og indstillet til bestyrelsen:

Per Klitgård (Tennis)

Søren Smedegaard (Tennis)

Såvel Per og Søren blev valgt som kandidater på Tennismødet og blev dermed genvalgt til deres poster i hovedbestyrelsen

 1. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand. Søren Smedegaard er på valg.

Søren Smedegaard modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Smedegaard.

Søren blev genvalgt af generalforsamlingen som formand for yderligere 1 år.

 1. Valg af revisor (jf. § 14)

     HIK foreslår genvalg af Per Frost Jensen, BDO

     Per Frost Jensen, BDO blev genvalgt som revisor for HIK.

 1. Eventuelt.

Spørgsmål fra medlemmer:

 • Hvad er Berits åbningstider og hvordan kan vi sikre at hun er tilgængelig til arrangementer?

Svar fra TN:

Det er sådan at Berit skal have åben fra kl. 15 til 22.00 om sommeren og 15.00 til 23.00 om vinteren. Weekend ved vi ikke. Det er blevet konstateret, at afdelingerne ikke har været helt gode til at melde arrangementer og holdkampe ind i god tid hvorfor hun indimellem har andre kunder. TN mente at afdelingerne skulle blive bedre til at melde ind til Berit i god tid. TN ville påtage sig opgaven at oprette en elektronisk kalender i håb at dette kunne hjælpe.

 • Er det muligt at sørge for at det i fremtiden er muligt kun at booke med to navne på padelbanen?

Svar fra TN:

TN tog spørgsmålet til sig og ville se på mulighederne. Desuden kunne det afsløres at vi påtænker at sætte en lås på døren for at have mere kontrol med, hvem der spiller på banen samt at forebygge klager fra naboerne, som klager over støj fra banen.

 • Er det mon muligt at der kan etableres flere padelbaner?

Svar fra KMG:

Det er sådan, at vi i hovedbestyrelsen har forsøgt at finde plads til flere padelbaner – men vores ønsker til placering af dem på pumpegrunden er blevet afvist af Gentofte Kommune. Grunden skal angiveligt bruges til noget andet. Vi arbejder på et projekt på bane 3 ved maglegårdshallen – dette projekt rummer 2 padelbaner – men om og hvornår dette kan realiseres kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige.

SS tog ordet til sidst. Takkede dirigenten for god afvikling af generalforsamlingen og råbte afslutningsvis et HIK hurra.

Skrevet af Thomas Nielsen

Godkendt af Dirigent Frantz Sigersted-Rasmusen.

Luk