Menu

Referat 2023

HIK'S GENERALFORSAMLING
Den 11. april 2023 kl. 19.30
HIK MAGLEGÅRDSHAL
BREGNEGÅRDSVEJ 25, 2900 HELLERUP


HIK formand, Søren Smedegaard, bød alle fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling.

Søren Smedegaard gik direkte til første punkt på dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent

Søren Smedegaard foreslog valg af Frantz Sigersted-Rasmussen, herefter omtalt som FSR, som dirigent. Der var fuld opbakning. FSR tog ordet og konstaterede at HIK’s generalforsamling var lovlig indkaldt jf. lovene og derfor var beslutningsdygtig.

 

 

 1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

FSR gav ordet til HIK formand Søren Smedegaard, som gav sin beretning:

Følgende medlemmer afgik ved døden i siden sidste generalforsamling

Navn

Afdeling

Indmeldt

Død

Jacob Bahne

Tennis

2017

Mar. 2022

Paul Dehlholm

Tennis

1935

Juni 2022

Carl Zacho

Tennis

1959

Aug. 2022

Claus Juhlin     

Tennis

1991

Okt. 2022

Carsten Hauch

Tennis

1954

Okt. 2022

Ernst Bøcker

Tennis

1950

Dec. 2022

Lennart Strøm

Fodbold

1942

Jan. 2023

Jepser Lundgren

Tennis

1968

Feb. 2023

Flemming Bjerre

Tennis

2000

Mar. 2023

Torben Dahl

Tennis

1949

Mar. 2023

Der blev afholdt et øjebliks stilhed til ære for dem som var gået bort det forgangene år.

 

Kære medlemmer

Ganske som vi plejer at gøre det, når foråret har meldt sin ankomst, mødes vi til endnu en generalforsamling i vores elskede HIK.

2022 var året, hvor vi for alvor slap fri for nedlukninger, restriktioner og andre forbehold som vi, ligesom mange andre klubber, har lidt under og haft som et vilkår siden 11. marts 2020. Det har været godt at komme rigtig i gang igen og endnu dejligere at opleve at klubånden i HIK stadig er stærk og engagementet er højt, ganske som vores medlemstal. Det er fortsat noget vi alle både kan og bør glæde os over.

Med i alt 4.631 aktive medlemmer fordelt på vores tre afdelinger vurderes det, at vi i allerhøjeste grad bidrager til vores formål, nemlig at udbrede og fremme kendskabet til og færdighed i Tennis, Fodbold og Håndbold. Medlemstal for de enkelte afdelinger fordeler sig således:

- Tennis: 2.509 – hvoraf 622 er ungdom (knap 25%) (19-25 …156)

- Fodbold: 1.761 – hvoraf 1.366 er ungdom (knap 80%) (19-25 … 241)

- Håndbold: 361 – hvoraf 292 er ungdom (ca. 80%) (19-25 … 28)

HIK’s mange medlemmer afspejler i den grad demografien i samfundet i forhold til alderssammensætning og ikke mindst køn. Dette både på tværs af årgange og sportsgrene. Som det kan ses på udviklingen i antallet af medlemmer, er HIK en stor forening og ovenikøbet en af de største i Danmark. Tennis har oplevet en mindre tilgang i antallet af medlemmer, hvor fodbold og håndbold har oplevet en mindre tilbagegang.

Ikke nok med, at klubben stadig nyder godt af den store interesse, der er for at blive medlem i HIK, kan HIK også konstatere, at vi ser et stadigt stigende antal medlemmer benytte sig af vores mange medlemstilbud af høj kvalitet. Mange er engagerede HIK-medlemmer, som benytter sig af de mange gode tilbud som HIK’s mange frivillige og ansatte, hver dag sørger for er til stede.

HIK kan rumme og favner bredt og der er plads til såvel bredden og eliten, og ingen af disse to grupper skal ligge under for den anden. Sådan skal det være i en forening. Og sådan er det i HIK.  

Det vi dog aldrig må glemme er, at vi alle har samme formål. Nemlig, at både bevare, men samtidig også udvikle vores historiske klub. En klub der siden 1900 har rummet alt fra Atletik, Svømning og Gymnastik til i dag Fodbold, Håndbold og Tennis. En klub som allerede i 1902 ”bekendtgjorde overfor befolkningen i Hellerup” at HIK’s bestyrelse ville arbejde for, at der i HIK til enhver tid ”hersker en god og kammeratlig ånd mellem samtlige medlemmer”. En klub som mener, at vi skal kunne tilbyde unge i Gentofte Kommune et frirum, hvor de skal kunne dyrke deres sport, udleve deres passion, udvikle deres kompetencer og ikke mindst dele glæden ved at være en del af et større fællesskab. Mange foreninger mestrer ikke at rumme flere sportsgrene under et tag. Det har HIK gjort i 123 år. Det mener jeg vi alle skal kæmpe for fortsætter.  

2022 er på mange måder forløbet ganske som det plejer. Der har været gode meningsudvekslinger, konstruktive diskussioner og ophedede debatter, både udvalgsmedlemmer imellem, medlemmer imellem og selvfølgelig på tværs af både udvalgsmedlemmer og medlemmer. Ganske som det skal være i en forening af vores størrelse. 

Resultatet i 2022 var ikke tilfredsstillende. Herom hersker der ingen tvivl, men 2022 har været et år præget af uvished ift. den økonomiske udvikling i samfundet. Danmark har oplevet den største inflation i årtier og det har selvfølgelig også haft indflydelse på, hvordan vi i HIK har måtte prioritere.

Revisor Per Frost vil senere komme specifikt ind på økonomi & regnskab. Resultatet før ekstraordinære reguleringer andrager et underskud på kr. 226.215 imod et budgetteret overskud på kr. 252.000. Dette er selvsagt ikke tilfredsstillende, men vi skal stadig huske på at det er absolut ikke et udtryk for hvordan HIK’s økonomi ser ud. Eller har set ud. I de seneste år har der været massive overskud. Og det vidner om at vi igennem de seneste år har samarbejdet og sammen opnået hvad jeg vil kalde for tilfredsstillende resultater.

Der er er styr på omkostninger i såvel driften som Maglegårdshallen. Siden krigen brød ud, og priserne begyndte at stige markant har HIK udvist rettidig omhu. Vi har sparet hvor vi kunne, introduceret energibesparende tiltag hvor det gav mening, samt (for første gang i mange år) hævet priserne på baneleje med ca. 6%. Alt dette for at sikre, at HIK ville kunne stå imod inflationen. Resultatet har været, at vi på driftssiden af HIK’s anlæg har brugt mindre end budgetteret, men dog set en stigning ift. 2021 på 3%.

Tennis har afleveret et resultat for 2022 som er 544k bedre end 2021 resultatet. Håndbolds resultat er 677k dårligere end 2021 og fodbolds resultat er 1.913k dårligere end 2021.

Det utilfredsstillende resultat i fodbold er hovedsageligt drevet at et merforbrug af løn, refusion, kørsel, træneruddannelse samt tøj og bolde. HIK Håndbold har oplevet færre sponsorindtægter samtidig med, at udgifter til specielt Damesenior er vokset i 2022. Herresenior og Ungdom har også haft et merforbrug ift. 2021, specielt på tøj og tryk.

Det utilfredsstillende resultat i fodbold i 2022 medførte, at fodboldafdelingen i 2022 opsagde samarbejdet med den daglige leder.  Ydermere har det utilfredsstillende resultat gjort, at vi i 2023 indfører nogle nye budgetværktøjer samt månedlige opfølgningsprocedurer med alle afdelinger der skal resultere i, at et lignende resultat ikke gentager sig. Sådanne værktøjer har ikke været tilgængelige i 2022.

Den 1. feb i 2023 tiltrådte vores nye daglige leder Andreas Floor. Andreas kommer fra en stilling som Børn -og Unge Manager - Ungdoms og Børnefodbolds ansvarlig i HUI (Hørsholm Usserød Idrætsklub), hvor han igennem de seneste 3 år har haft det overordnede ansvar for HUI ungdoms og børnefodbolds strategi og for implementeringen af denne til både træning og til kamp. Andreas Floor har før sin tid i HUI haft flere ledende stillinger både i og udenfor sportsverdenen, blandt andet som mangeårig Business Director i Carat Denmark. Så Andreas har stor erfaring med tal, budgetter og administration og det er der brug for. Andreas vil i tæt samarbejde med fodboldudvalget og assisteret af Frederik, vores direktør, sikre at vi i 2023 overholder vores budgetter og tilpasser afdelingen, så vi ikke ser budgetoverskridelser igen.

I sommeren 2022 startede HIKs nuværende direktør, Frederik Meyer, sit virke her i HIK. En af Frederiks hovedopgaver vil som sagt være at sikre, at ovenstående ikke gentager sig. Siden Frederik startede tilbage i juni har vi bl.a. digitaliseret vores økonomiafdeling i form af et digitalt faktura- og kreditorværktøj, fået vores software programmer opdateret for vores mange ansatte, samtidig med at øvrige digitale værktøjer er på vej. Dette for at lette procedurer, skabe bedre indblik, højne kvaliteten for vores ansatte, vores frivillige og vores mange tusinde medlemmer og sidst men ikke mindst leve op til gældende lovgivning.

Ydermere har Frederik i sin forholdsvis korte tid hos os sat sig grundigt ind i tingene og sørget for at vi hver uge ved hvad Berit har på menu’en. Han har allerede nu skabt en god relation til HIK’s mange ansatte og medlemmer og med sin strukturerede tilgang, sin energi og i det hele taget dedikerede og servicemindede personlighed, er jeg overbevist om, at vi som klub fortsat vil udvikle os i en positiv retning. 

Vores tennishal nød i 2021 godt af en renovering af gulv, lys og radiatorer. Og det har vores mange medlemmer nydt godt af i 2022. Men som I alle ved ramte stormen Malik Danmark d. 2. februar og vi mistede 2 indendørs tennisbaner.

I 2023 vil vi fortsat arbejde med at frembringe en byggetilladelse til en ny tennishal samt sikre et stærkt økonomisk fundament for en sådan. Et projekt som i øvrigt bakkes op af tennis, håndbold og fodbold. En stor tak til Kai Folmer for at stille sin viden og erfaring til rådighed for HIK i denne proces. 

Samtidig vil vi allerede i løbet af de næste par uger male pavillonen på Hartmannsvej så den tager sig godt ud til den forestående udendørssæson. 

Maglegårdshallen blev desværre ikke færdig som planlagt. Det har selvfølgelig igennem 2021 og 2022, medført en masse ændrede planer og enorme udfordringer for både håndbold og fodbold. Nu er vi endelig rykket ind i Maglen. Kontorerne ovenpå står flot og vores mange ledere, trænere og frivillige har fået helt nye og fantastiske rammer at arbejde under. Ja, selv Claus og Karina har fået en ny og indbydende cafe. Velfortjent efter knap 2 år ude i kulden i en skurvogn.

Tak til jer alle for tålmodigheden og for igennem hele perioden at tro på at det hele ville ende godt.

Og så har vi også fået nyt lys på begge fodboldbaner udenfor. Fantastisk for vores mange unge medlemmer i fodbold. De fortjener det. HIK fortjener det.

 

Tennis

HIK Tennis har igen i 2022 tegnet sig for en række flotte resultater med i alt 25 guldmedaljer fordelt på både juniorer og veteraner, såvel som på hold som enkeltvis. Desuden har der været et fortsat stort fokus på trivsel, samt at højne kvaliteten af træningen for alle vores medlemsgrupper. Seniorkonceptet N2L fortsætter sin udvikling og der var igen i 2022 rekordtilmelding i den igangværende vintersæson.

 

Håndbold

Vores HIK Håndbold-damesenior opnåede sidste år sin store ambition om at rykke op til 1. division. En målsætning som de opnåede med bravur og stor sikkerhed, da de lagde sig helt i toppen af rækken og sikrede sig direkte oprykning. Forventningen om at møde hård modstand i 1. division har siden hen levet op til forventningerne. Og det sørgelige budskab er desværre at damesenior ikke overlevede i 1. division og er fra næste sæson tilbage i 2. division. Kom igen.

Herreseniorer har derimod haft en storslået sæson og vi kan igen glæde os over at de er tilbage i 2. division fra næste sæson.

 

Fodbold

HIK Fodbold har i 2022 fortsat udviklingen på pige- og drengesiden - både sportsligt og organisatorisk. Vi har styrket børnefodbolden med et samarbejde med FCK, startet fodboldhold fra 3 år og op efter, indgået samarbejdsaftale med både Oure og Klintsøgaard efterskole, talentarbejdet på drengesiden har givet 3 stjerner i DBU’s licenssystem, så vi nu er rangeret på en 18. plads i Danmark med 3 stjerner i DBU´s talentsystem og pigeafdelingen er fortsat den største i Gentofte kommune. Resultatmæssigt ligger HIK’s 1. seniorherrer fortsat i 2. division og 1. damesenior solidt i KS. HIK har i år opnået sit første internationale salg, da man til sommer sender 1. seniorspiller, Victor Dedes, til den hollandske storklub PEC Zwolle ligesom vi fortsat på drenge- og pigesiden sender vores bedste spillere videre til bl.a. FCK, Brøndby og FCN.

 

Jeg ønsker igen i år at rette en stor tak til Gentofte kommune. Uden den støtte og velvilje vi møder hos kommunen, ville HIK slet ikke være mulig at drive som den forening vi kender i dag. Lad mig her takke for den finansielle støtte vi har modtaget i årets løb, men også for den gode dialog vi har om både stort og småt med det formål at få skabt nogle gode rammer for vores mange aktive medlemmer.

Også en speciel tak til vores forholdsvis nye borgmester Michael Fenger – samarbejdet er fortsat rigtig godt. HIK er en stor og vigtig forening for kommunens borgere og i særdeleshed for Gentofte Kommunes ungdom. Og jeg må endnu engang konstatere at igen i 2022 har oplevet en samarbejdsvillig kommune som har lyttet til vores ønsker og til enhver tid tager dialogen med os når der opstår behov for dette. Og det gør der tit.

Og også en stor tak til Fritidschef Stig Eiberg, og hele Stigs afdeling, for et godt og trofast samarbejde. Vi har haft nok at gøre med Stig både ift. Maglegårdshallen

Jeg ønsker her til slut at takke mine kollegaer i HIK’s bestyrelse for et godt samarbejde i løbet af 2022. Igennem hele året har vi haft et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af afdelinger. TAK for det.

Jeg føler dog jeg, ganske kort, bliver nødt til at komme ind på det som vi skal stemme om senere på aftenen. Som mange af jer allerede ved, blev vi i bestyrelsen noget overrasket over at blive præsenteret for et forslag (Forslag C) der vedrører muligheden for at få et ekstra medlem fra tennisafdelingen ind i bestyrelsen. Et forslag eller emne som vi i bestyrelsen ikke havde haft på agendaen på vores mange bestyrelsesmøder i 2022, og ikke var bekendt med. Jeg mener, at vi i en forening som HIK selvfølgelig skal give plads til ideer og forslag, lytte til argumenter og have en saglig diskussion om fordele og ulemper, muligheder eller risici. Den snak havde vi desværre ikke mulighed for at have, i og med at forslaget blev fremsendt via mail sent på eftermiddagen den 15. feb., altså timer før deadline for indsendelse af forslag til generalforsamlingen. Det mener jeg ikke er måden, man arbejder på i en forening.

Afslutningsvis vil jeg gerne have lov til at sige en kæmpe tak til vores faste personale. Dagligt sørger I for at vi har gode baner at spille på hvad enten det drejer sig om fodbold, håndbold eller tennis, ordner det administrative i dagligdagen samt sørger for, at vores mange medlemmer kan boltre sig på vores fantastiske og flotte anlæg. HIK er en helt speciel arbejdsplads, hvor man også er nødt til at føle det i hjertet og ikke kun som et arbejde. Det er dejligt at opleve at de ansatte og frivillige, der i dagligdagen skal få hele klubben til at fungere, først og fremmest føler HIK i hjertet og finder en måde, at få tingene til at gå op i højere enhed på – sammen.

En stor tak skal derfor også lyde til alle vores frivillige. Uden jer ville HIK slet ikke være den fantastiske klub det er – ja den ville sandsynligvis slet ikke være. Det kræver ganske meget energi og engagement at involvere sig i en forening af denne størrelse, og vi er dybt taknemmelig for hver og én time I alle lægger i klubben. Hvad enten det er arbejdstimer eller at være synlige i klubben og bidrage til det sociale, som også er så stor en del af foreningslivet. De ressourcer som vi har i HIK viser sig gang på gang og vi håber at I vil have lyst til at lægge jeres kræfter her i klubben i mange år fremover.

 

FSR gav ordet videre til tennisformand, Bent Jørgensen:

Tak fordi jeg har været fået ordet. Jeg har kun været formand i HIK Tennis i 4 uger og er ny i HIK’s frivillige arbejde, så jeg vil jeg lige starte med at præsentere mig selv. 

Jeg har været medlem af klubben siden 1980’erne og har været en aktiv amatørspiller i både sommersæsonen og vintersæsonen siden da. Jeg har ikke gjort mig bemærket på medaljerækkerne, men har haft stor glæde af tennis spillet og ikke mindst det sociale netværk og den super hyggelige klubånd. Sidstnævnte er også hovedårsagen til, at jeg står på talerstolen i dag.

Jeg vil starte mit indlæg i dag med lidt fakta omkring HIK tennis i det forgangne år:

 • Vi er 2.500 aktive medlemmer
 • Vi er med i elitedivisionen for både kvinder og mænd
 • På juniorsiden er der 600 spillere, som bliver trænet hver uge
 • Vores juniorpiger var repræsenteret i finalerne i alle rækker i Danmarksmesterskabet for hold
 • Vi fik sågar en verdensmester i damedouble +50 i starten af denne måned
 • Vi har Danmarks største udbud af senior træning med bl.a. 70 N2L hold om ugen. 
 • Og så er der Old Boys, Vintermix, Åben bane, All Girls, Veterantennis og vores eget Klubmesterskab
 • Herudover har vi alle vores sociale arrangementer for både ældre og yngre, f.eks. med camps til La Manga og Båstad.
 • Den 22.-28. maj er vi vært for Gregory Cup, hvor de bedste spillere fra All England, Kungliga Tennisklub og HIK møder hinanden og dyster i forskellige rækker.
 • Og sidst, men ikke mindst, har vi 30 topprofessionelle trænere, der kæmper en hård kamp for at gøre os bedre i tennissportens mange finesser. En stor tak til dem.

Så alt i alt en tennisklub der viser en flot fremgang på alle områder.

Der er desværre også en mindre pæn side. 

Jeg blev valgt ind som suppleant i tennisudvalget den 31. januar i år. Baggrunden for det var at Old Boys, som jeg er en del af, gerne ville have et lytterør i tennisudvalget. Ikke fordi vi på nogen måde var utilfredse, men nærmere for at sikre, at vi kunne bevare alt det gode i HIK, som vi alle holder af.

Den 27. februar blev der indkaldt til det ordinære tennisudvalgsmøde. Mødet fik et usædvanligt forløb.

HIK formand, Søren Smedegaard, byder velkommen, men fortæller at han er blevet gjort bekendt med at tennisudvalget og tennisrepræsentanten har fremsendt forslag om at give tennis en bedre magtfordeling i bestyrelsen. Søren Smedegaard oplyser, at forslaget er kommet uventet og at han er uenig i præmisserne, idet der ikke er noget misforhold mellem tennis, fodbold og håndbold, som angivet i forslaget. Søren forlader mødet og ved næste punkt på dagsorden drøftes behovet for at kunne diskutere emner i fortrolighed. Udvalget mener, at en stor del af udvalgets møder skal afholdes for lukkede døre. Dernæst blev min rolle og klubchefens rolle diskuteret. Man har holdningen at vi kun kan deltage som gæster, og vi må ikke få indblik i referater og indholdet i den lukkede del. 

Jeg bliver nogle uger senere ringet op af daværende tennisformand, Elizabeth Porsing som oplyser, at hun overvejer at trække sig som formand. Jeg opfordrer Elizabeth til at blive og lover at støtte hende i det fremtidige arbejde i udvalget. Dagen efter ringer Søren Smedegaard, der fortæller at Elizabeth har trukket sig, trods opfordring om at blive. Søren spørger om jeg som suppleant, vil indtræde i hendes rolle i overensstemmelse med HIK’s love. Jeg indvilliger, ikke mindst fordi jeg mener, at det fremsatte generalforsamlingsforslag vil splitte HIK.

I dagene efter jeg blev valgt, er der en del postyr og man søger at skabe tvivl om min rolle. Jeg tænker at det at vil være klogt at komme hurtigt på banen og indkalder derfor til et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor jeg vil fremlægge de ideer jeg har til det fremtidige samarbejde i udvalget: 

 • Man har ansvaret for hele HIK og ikke særinteresser
 • Man skal tænke på sin habilitet i beslutninger der vedr. egne børn og øvrige familiære forhold og i bedste fald gå ude for døren når beslutningen tages
 • Vi skal operere for åbne døre, hemmelige sager skal begrænses til et minimum
 • Vores ansvar er overordnet – vi skal ikke i maskinrummet. Der er en knalddygtig stab og trænere, der klarer dette på fortrinlig vis
 • Referater er fuldt offentlige for alle medlemmer
 • Og sidst men ikke mindst skal hver repræsentant i udvalget udarbejde en kort plan for sit område med 3 mål, styrker/svagheder og krav til ressourcer. Planen skal herefter offentliggøres i klubben

Der møder 2 medlemmer op til mødet, så vi er 4 fremmødte, inklusiv klubchefen og mig.  Mødet var indkaldt med kort varsel, så forståelig at mange var forhindret. Jeg planlagde, at jeg ville tage disse emner op på vores næste ordinære udvalgsmøde den 27. marts og udsender en dagsorden til dette møde, som efterfølgende blev forkastet. På mødet blev jeg præsenteret for præfabrikerede underskrevne instrukser, som jeg fik instrukser om at eksekverer.

Mine take aways fra mine oplevelser med tennisudvalget er en generel mangel på konstruktivdialog, åbenhed og samarbejde. Denne form for arbejdsgang, kan vi i HIK ikke være tjent med. Det er samme gruppe, der har fremlagt de forslag, vi senere skal stemme om.  De fremhæver i forslaget 3-enighed, balance og retfærdighed og demokratiske beslutningsprocesser. Meget fine ord, men det er bare ikke det jeg har oplevet.

 

FSR gav ordet videre til fodboldformand, Kim Meurs-Gerken.

Jeg vil gøre det kort, al den stund at Søren Smedegaard allerede har været inde på hvad det er der er foregået i vores klub i de tre forskellige afdelinger, herunder fodboldafdelingen som jeg er formand for. Det meget triste økonomiske resultat, vil blive gennemgået nærmere ved Per Frost Jensen’s gennemgang af årsregnskabet, og derfor vil jeg heller ikke tage mere tid ud af programmet til dette.

Jeg vil derfor alene fokusere på det sportslige og der er jeg så heldig at have en god hjælper i Per Frimann, som har sørget for en flot filmpræsentation. Den kommer her.

En film med speak lavet af Per Frimann, gennemgik det sportslige der var hændt det forgangene år.

 

FSR gav ordet videre til håndboldformand, Mette Vestergaard, der kom med sin årsberetning:

GLÆDE, UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG VILJE. Dette er HIK's 4 værdier. Og disse værdier bør være en del af alt arbejde og alle beslutninger i klubben. Disse værdier er også de retningslinjer, som jeg og resten af håndboldudvalget (HU) navigerer efter i vores afdeling.

Med Covid ude af billedet, har vi endelig kunne arbejde fuldt ud med vores ideer og visioner i Håndbold. Især fællesskabet har været i fokus hos os. Både at skabe større sammenhold i vores seniorafdeling, men også på at skabe et større sammenhold på tværs af både køn og hold i børne- og ungdomsafdelingen. Dette er lykkedes rigtig godt med fælles ture og flere sociale arrangementer.

Det er skønt at Maglegårdshallen endelig står færdig. Det betyder alt for en klub af have et sted hvor medlemmer, forældre og trænere kan mødes under lidt hyggeligere forhold. Det har været en svær periode ikke at kunne sidde sammen efter kamp og træning, ligesom det at holde et simpelt møde har været en udfordring.

Året, der er gået, har budt på forskellige sportslige højdepunkter.

På seniorplan rykkede vores 1. hold på damesiden op i 1. division. Som forudset blev det en svær tid i 2. bedste række og betød desværre også at de rykkede ned igen til 2. division. Men vi ser lyst på fremtiden og har mange unge U19 spillere, der rykker op og kan supplere op på holdet, der igen har ambitioner om en oprykning.

Vores herresenior 1 har præsteret en meget flot sæson og har kun tabt ét enkelt point og er dermed suverænt rykket op i 2. division. Det bliver spændende at følge de unge dygtige spillere i den kommende sæson.

Største sportslige resultat på ungdomssiden har været at vores U19 piger har kvalificeret sig til det officielle danmarksmesterskab DM foregår om 14 dage. Det er rigtig flot.

På børnesiden nyder vi godt af mange børn og store årgange især på pigesiden. Der er etableret et super både trænings- og socialmiljø i børneafdelingen og der trænes både op og ned samt på tværs af køn. Dette skal være med til at sikre det gode miljø som spillerne har lyst at være i mange år fremover.

Vi arrangerede igen i år vores egen håndboldskole. Dette med stor succes og fuldstændig udsolgt på kort tid. Det er en skøn uge, hvor mange af vores ungdoms- og ungtrænere kommer på gulvet og skaber en skøn forbindelse med vores børnespillere.

Rent økonomisk er vi desværre gået 300.000 over vores budget. Som Søren Smedegaard tidligere har nævnt, skyldes dette især at vi ikke lykkedes med at få de planlagte sponsorater på plads, ligesom tøj og tryk har været en større omkostning end budgetteret. Det er en større omkostning at spille i 1. division og en ekstra indtægt til dette skal findes i sponsorater.

Der arbejdes fremover med månedlig rapportering sådan at dette bliver opdaget tidligere i sæsonen således, at vi kan navigere efter det.

Et stort fokus i den kommende sæson bliver at tiltrække flere drenge til klubben på børnesiden. Så her skal vi se hvordan vi kan gøre en indsats i lokalområdet for at gøre håndbold attraktivt for denne målgruppe.

Vi ønsker at samle flere frivillige kræfter i klubben. Vi har brug for flere hænder til at få vores indsatser ført ud i livet.

Som altid er der fokus på det gode træningsmiljø og her er vores trænere den vigtigste ressource. Så der er fokus på at skabe gode rammer for dem.

Vi ønsker at løse den svære udfordring med at fastholde de 15-19-årige. I forhold til dette har vi blandt andet medvirket i et forskningsprojekt med studerende fra Idrætsstudiet og afventer denne rapport. Ligesom vi søger inspiration fra forskellige steder for at se hvordan vi kan fastholde så mange som muligt op til senior.

Og nu vil jeg tillade mig at gå tilbage til min indledning omkring værdier i en klub. Og jeg tillader mig at være lidt direkte, men jeg mener simpelthen at situationen kræver det. Med de forslag der er stillet fra en gruppe i tennisudvalget synes jeg, at det er vigtigt at huske at have fokus på, at vi er en del af en stor og stolt historisk klub og forening. Jeg synes det er vigtigt at huske på at HIK’s historie går mange år tilbage. Der har siddet visionære folk før os, der har tænkt at det giver bedst mening at samle flere sportsgrene under samme klub/forening. Som medlem af en klub eller forening, er det vigtigt at forstå, at man er en del af en større enhed og derfor altid bør sætte fællesskabet over sig selv. Alle medlemmer, ansatte, trænere og frivillige ledere skal forstå dette og arbejde hen imod dette fælles mål.

Som bestyrelse og udvalg i klubben, er det vores opgave at sørge for, at disse værdier gennemsyrer alt i klubben og bidrager til udviklingen af klubben og dens medlemmer. Desværre har vores arbejde i Hovedbestyrelsen det sidste år været præget af stilstand og fokus på tidligere beslutninger og begivenheder. Jeg vil derfor opfordre alle til at stemme med HIK i fokus og huske på, at det er vigtigt at arbejde sammen som en enhed og tage ansvar for udviklingen af klubben og dens medlemmer.

I HU vil vi gerne sige tak for samarbejdet til Frederik, Margit, Anette og Louise samt vores anlægsfolk. I er en fantastisk hjælp til os frivillige. Så bare tak for jer.

 

FSR gav de fremmødte mulighed for at stille spørgsmål til beretningerne.

Martin Dahl ytrede at tennisudvalget for nyligt har fået ny forretningsorden, hvortil han mente at udvalget er det første til at indføre referater fra udvalgsmøderne. Han pointerede at det fremgik af den nye forretningsorden at ved behandlinger af punkter med indhold om person- eller økonomifølsomme oplysninger, kan tennisudvalget beslutte at behandle det som et lukket punkt. Han tilføjede at tennisudvalget arbejder systematisk med tingene og at med mange ansatte og frivillige, er det vigtigt at arbejde systematisk. Der er ingen der har veto-ret.

 

FSR gav ordet videre til et nyt spørgsmål fra salen.

 • Mit spørgsmål er til Martin Dahl. I lægger vægt på at tennisafdelingen sidder på 70% af indtægterne, men i årsregnskabet står der noget andet. Det vil jeg gerne have uddybet.

Martin Dahl svarede at kigger man på de pengestrømme der er i klubben, og kigger på kontingenter, baneleje og tilskud fra kommunen, kommer man frem til dette tal.

FSR understregede at det skal være spørgsmål til beretningen og ikke regnskabet, da man vil få mulighed for at spørge ind til dette under punkt 3 på dagsordnen.

 • Har hovedbestyrelsen en fælles strategi for HIK?

*Det skal bemærkes at der til ovenstående spørgsmål fandt en længere tale sted fra spørgsmålsstilleren, hvor vedkomne flere gange blev bedt om at holde sig til sit spørgsmål. Efter flere påmindelser om dette lød der buhen fra salen, som senere i referatet bliver refereret til.

Søren Smedegaard svarede at bestyrelsen ikke har et katalog der kan hives frem. Alt hvad der sker i klubben er dynamisk, der kommer hele tiden nye folk til og nye ideer. Men bestyrelsen er åbne overfor ideen om en fælles strategi og vil gerne tage handsken op.

 

 • Er det normal praksis at blive buhet ud, når man stiller sig op for at stille et spørgsmål?

FSR svarede at han ikke før har oplevet at nogen er blevet buhet af. Samtidig henstillede han til at når man får ordet under et punkt der hedder beretning og man får mulighed for at stille et spørgsmål, at man i så fald benytter lejligheden til at stille spørgsmål og ikke holder enetaler. Ikke at det ene undskylder det andet, men det er en almen henstilling til at alle holder sig til generalforsamlingens format.

 

 • Til formand, Søren Smedegaard, har du ikke et ansvar for at der ikke bliver buhet af dem der stiller spørgsmål?

Søren Smedegaard svarede at han oplevede at dirigenten 3 gange måtte bede spørgsmålsstilleren om at holde sig til sit spørgsmål. Han gav ret i at der ikke er nogen der skal buhes ud, og henstillede til at man ikke buhede af nogen, men at han blev paf over at man holdt tale fremfor at stille sit spørgsmål.

 

 • Til tennisformanden: Hvordan har du det med, efter en måned som formand, at stille dig op foran forsamlingen her og svine dine udvalgsmedlemmer til?

Bent Jørgensen svarede at det havde han det rigtig skidt med og tilføjede at inden han stillede op til tennisudvalget, havde han en fornemmelse af en forening der åndede fred og ro, men ved hans tiltræden i rollen suppleant og siden hen som formand, aldrig før havde oplevet lignende. Han pointerede at han mente at han havde en pligt til at reagere på sine oplevelser og at det på trods af at det kun havde været 6 ugers oplevelser, havde været meget intense og negative oplevelser.

 

 • Hvordan kan det tage så lang tid at få de to indendørsbaner op at stå igen og hvornår forventes de at være klar?

Søren Smedegaard svarede at man gik i gang med at projektere de to indendørsbaner med det samme, efter at stormen havde ødelagt Boblen. Man arbejdede med tegninger og havde et godt samarbejde med kommunen og det næste der skal ske før man kan komme videre, er en ændring i lokalplanen. Dette skyldes at hallen kommer til at fylde så meget at den potentielt kan genere naboerne. Man håber på at ændringen af lokalplanen godkendes i efteråret i år, hvorefter man mener at kunne gå i gang med at bygge i slutningen af 2023.

 

 • Til tennisformanden: Føler du ikke at du skylder en tak til alle de frivillige?

Bent Jørgensen svarede at han var fuldt ud klar over at det HIK Tennis vi har i dag, består pga. af alle de mange frivilliges hårde arbejde og indsats. Han håbede at hans oplevelser ikke er repræsentativt for hvad det vil sige at være frivillig i HIK Tennis og at man for fremtiden har et HIK hvor man med glæde vil tage del i det frivillige arbejde, hvor man har det sjovt sammen.

 

 • Du fik kun snakket grimt om tennisudvalget. Føler du ikke at du skylder en tak til alle de frivillige?

Bent Jørgensen svarede at han tog det sig, at det blev glemt i kampens hede og han beklagede meget. Han tilføjede at han var blevet kastet hovedkulds ind i det sin nye rolle, og at der har forgået mange ting, der har taget hans fokus. Han gav endvidere spørgsmålsstilleren ret i at han også burde have takket alle de frivillige og beklagede endnu en gang.

 

 • Det er glædeligt at der er to baner på vej, men hvis jeg har regnet rigtig går der tre måske fire indendørssæsoner tabt. Er der planer om at lave nogen midlertidige løsninger?

Søren Brøchner svarede at købe en midlertidig bane, er en bekostelig affære. Klubben har modtaget penge fra forsikringen, som man ønsker at bruge på den nye hal fremfor en midlertidig løsning. Søren forklarede yderligere at man forventer at der går 6-9 måneder med lokalplanen, og at man håber på at hallen vil stå klar til indendørssæsonen 2024, måske halvdelen af sæson 2024/2025. Kommunen har nogen andre baner man kan byde ind på, eksempelvis i en hal som Maglegårdshallen, som man før har benyttet sig af og at bestyrelsen er åbne overfor at se på flere midlertidige løsninger.  

 

 • Hvordan går det med tilbygningen til tennishallen, hvor man skal kunne kigge ind? Vi har ikke hørt noget til det meget længe.

Søren Smedegaard svarede at man i bestyrelsen har vurderet at det er vigtigere at fokusere på de to indendørsbaner, som man mangler nu og her, men at Kig-Ind-projektet er ikke lagt i glemmebogen. Projektet står pt. til at skulle koste 15 mio. kr., hvilket bestyrelsen synes var meget dyrt, og når man genoptager arbejdet med Kig-Ind projektet, vil man se nærmere på løsninger der kan få prisen ned.

 

FSR noterede, at der ikke var yderligere spørgsmål, og at beretningen var taget til efterretning.

 

 1. Årsregnskabet 2022 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.

FSR berettede, at Martin Dahl i påsken havde meddelt, at han ønskede at trække sin underskrift tilbage, da han var kommet i tvivl om, hvorvidt Bent Jørgensen er lovligt medlem af hovedbestyrelsen. FSR berettede yderligere, at han inden generalforsamlingen havde spurgt Martin Dahl om, hvorvidt hans ønske om at trække underskriften tilbage skyldt indholdsmæssige forhold eller mangler i regnskabet, hvilket Martin Dahl besvarede benægtende. Den eneste grund til Martin Dahls ønske om at trække underskriften tilbage var, at han var i tvivl om, hvorvidt Bent Jørgensen er rette medunderskriver på regnskabet.

FSR meddelte, at han ud fra en vurdering af HIK’s love samt det oplyste hændelsesforløb omkring Bent Jørgensens indtræden som tennisformand i stedet for Elisabeth Porsing qua hans egenskab af eneste valgte suppleant på senest afholdte tennismøde var af den opfattelse, at Bent Jørgensen er lovligt medlem af hovedbestyrelsen og derfor også underskriftsberettiget på årsregnskabet. Det forhold, at Bent Jørgensen eventuelt ikke måtte være indstillet til hovedbestyrelsen af tennisudvalget i henhold til HIK Tennis’ forretningsordenen ændrer ikke herpå, da tennisformanden ifølge HIK’s love, som utvivlsomt i foreningsretlige sammenhænge har forrang for HIK Tennis’ forretningsorden, er født medlem af hovedbestyrelsen, hvilket eventuelle indstillingsbestemmelser i HIK Tennis’ forretningsordenen ikke kan ændre på. Herefter, og da Martin Dahl under drøftelserne har erklæret sig enig i, at Bent Jørgensen er indtrådt som tennisformand i stedet for Elisabeth Porsing, og der ikke i øvrigt er oplyst at foreligge omstændigheder, der kan berettige Martin Dahl til at trække sin underskrift på årsregnskabet mv. tilbage, besluttede FSR, at årsregnskabet mv. kunne sættes til generalforsamlingens godkendelse i henhold til dagsordenen.

 

FSR gav herefter ordet videre til revisor Per Frost Jensen fra BDO, som derefter gennemgik regnskabet for 2022.

Klubben havde samlet set et højere indtægtsgrundlag i år, sammenlignet med sidste år.

Årets resultat blev et underskud på 226.000 kr. Der var budgetteret med et overskud på knap 200.000, men grundet et negativt resultat i fodbold- og håndboldafdelingen var der altså et merforbrug på 400.000 totalt.

Per Frost Jensen gennemgik såvel resultatopgørelsen og balancen i detaljer og slog ned på enkelte poster.

FSR giver videre til spørgsmål

 

 • Der er noteret kontingentindtægter 8.2 mio. kr. Er det tenniskontingenter?

Per Frost Jensen svarede at det er kontingenter fra alle tre afdelinger.

 

 • Hvor skal pengene til at dække for underskuddet fra fodbold og håndbold komme fra?

Søren Brøchner beklagede at underskuddet kom. Han forklarede at HIK er en fælles klub og man tjener penge i fællesskab og hvis der er overskud eller underskud i de forskellige afdelinger, så dækker man hinanden.

 

 • Har I som bestyrelse ikke et ansvar for at stoppe denne blødning undervejs?

Søren Brøchner forklarede at man i juni 2022 første gang så at noget var galt, men fik bekræftet fra den daværende daglige leder at der ikke var noget galt. Dette bekræftet igen i august. Umiddelbart efter opsagde man samarbejdet med den daværende daglige leder i fodbold. Bestyrelsen har sidenhen ryddet op og fået styr på det. Desværre skulle det koste klubben en medarbejder, men man opfattede det som nødvendigt i denne forbindelse.

 

 • I regnskabet står der 160.000 kr. på manglende debitorer. Hvad er det?

Søren Brøchner svarede at det er folk der melder sig ind og efterfølgende ikke betaler regningen for at blive medlem.

 

 • Spørgsmål til Søren Smedegaard. Nu kommer anden generation for mit vedkommende, mine børn. Jeg synes det er dyrt at sende dem til tennis. Hvad er fremtidsplanen ift. prioriteringen af f.eks. halmidler?

Søren Smedegaard svarede at det er et stort regnestykke at få til at gå op. Det ligger hos tennisudvalget at være med til at beslutte hvad det koster at have træning. Derfor kan man fra bestyrelsens side ikke umiddelbart berette om nogen planer. Det er indtægter der kommer til tennisafdelingen, og derfor må det diskuteres med tennisudvalget.

 

 • Hvordan vil man sikre at de her underskud ikke sker igen?

Søren Smedegaard henviste til sin beretning, hvor han nævnte at man har indført budgetværktøjer, månedlige opfølgninger med hver afdeling, hvor budgetter og kontonumre gennemgås og vurderer indtægterne. Bestyrelsen er overbeviste om at med disse nye værktøjer vil vi ikke se underskud igen.

 

 • Jeg er nysgerrig på hvorfor der er så stor prisforskel for børn i HIK på tværs af de tre afdelinger?

Søren Brøchner svarede man har et fladt grundkontingent i klubben. Prisforskellene kommer af hvor meget træning man ønsker.

 

 • Det man betaler i grundkontingentet, dækker jo ikke noget træning, så er det ikke bare penge i den blå luft for medlemmer?

Søren Brøchner forklarede at gennem grundkontingentet betaler man for at blive medlem i klubben og få adgang til vores faciliteter.

 

FSR noterer at regnskabet er godkendt, da ingen stemte imod.

 

 1. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2023

FSR gav ordet til næstformand for HIK, Søren Brøchner, som gennemgik budgettet for 2023.

Søren Brøchner berettede at man budgetterer med et mindre overskud og at dette skal ses i lyset af et konservativt estimat af indtjeningen. Man har holdt nogen af disse tal lave, som konsekvens af de manglende halindtægter der forventes, grundet Boblens inaktivitet.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)
        - Indstillet til valg af HIK Tennis – Martin Dahl

FSR beretter at der skal vælges to medlemmer fra HIK Tennis. Søren Smedegaard var ikke nævnt i indkaldelsen, da han blev valgt på tennis’ årsmøde. Da ingen modkandidater var stillet op mod Martin Dahl, blev han enstemmigt valgt.

 

 1. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand.

Hovedbestyrelsen foreslog genvalg af Søren Smedegaard som formand for HIK.

Da ingen andre fra bestyrelsen stillede op til formandsposten, blev Søren Smedegaard genvalgt som formand for 1 år.

 

 1. Valg af revisor (jf. § 14)

Hovedbestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO.

Da der ikke var indkommet forslag om andre kandidater, blev Per Frost Jensen genvalgt som revisor.

 

 1. Indkomne forslag

FSR berettede, at man af tidsmæssige og praktiske årsager startede med at behandle forslag C, der lød som følger:

 1. c) HIK’s love §11, stk. 1-5 foreslås ændret, jf. bilag 3, således at Hovedbestyrelsen i HIK udvides med et ekstra medlem, fra de nuværende syv til fremover at udgøre i alt otte medlemmer. Medlemmet indstilles af Tennisafdelingen. Derudover ændres lovene således, at næstformanden altid vælges fra en af de afdelinger, der ikke har formandsposten.

 

FSR gav ordet til Martin Dahl som fremkom med motivationen for forslag C.

FSR informerede om, at det ikke var en enig hovedbestyrelse i relation til forslaget, hvorfor vedtagelse af forslaget kræver 2/3 flertal jvf. HIK’s love §17(1)

FSR gav herefter ordet til Søren Smedegaard, som redegjorde for, hvorfor der ikke var enighed i bestyrelsen omkring forslag C.

FSR tydeliggjorde hvordan stemmeprocessen ville forløbe.

Afstemningen foregik skriftligt, og stemmesedlerne blev indsamlet af HIK’s administration og efterfølgende talt op af FSR og HIK’s administration i et tilstødende lokale.

FSR berettede herefter, at der var afgivet 347 stemmer fordelt som følger:

 • 76 stemte for
 • 266 stemte imod
 • 5 stemte blankt

Forslag C blev dermed ikke vedtaget.

 

FSR gik derefter videre til behandlingen af forslag a og b. Forslagene lød som følger:

      a) Det foreslås at de baner der tidligere blev stillet gratis til rådighed for tennisafdelingen, fredag aften, lørdag aften og søndag aften igen stilles gratis til rådighed, jf. bilag 1.

      b) Det foreslås at banerne der indgår i N2L tilbuddet sælges til tennisafdelingen med en storkunderabat på 20%, så tennisafdelingen får lov til at beholde en større del af indtægterne der bibringes fra N2L, jf. bilag 2.

 

FSR forklarede, at hovedbestyrelsen ifølge HIK’s love generelt (med meget få undtagelser) varetager alle HIK’s anliggender, og at bestyrelsen udover denne generelle kompetence konkret er tillagt budget- og økonomiansvaret i HIK. Endvidere forklarede FSR, dels at en vedtagelse af forslag A og B efter hans vurdering ville kunne medføre såvel konkrete som principielle begrænsninger i bestyrelsens muligheder for at varetage budget- og økonomiansvaret, dels at en behandling af forsalgene på generalforsamlingen vurderedes at ville stride imod den i HIK’s love foreskrevne og forudsatte kompetence- og ansvarsfordeling mellem foreningens organer, da forslagene dækker over beslutninger, som skal træffes af hovedbestyrelsen, subsidiært af tennisudvalget, hvis beslutningerne henhører under udvalget i medfør af HIK Tennis’ forretningsorden og i øvrigt kan holdes inden for rammerne af det af hovedbestyrelsen godkendte og på generalforsamlingen forelagte budget gældende for tennisafdelingen. FSR besluttede af de nævnte årsager, at forslagene ikke var egnede til at blive fremmet på en generalforsamling.

Forslagene blev dermed ikke sat til afstemning.

FSR gav mulighed for at stille spørgsmål hertil.

 

 • Grunden til at vi har sendt forslag A og B til afstemning er fordi vi ikke har kunnet få et klart svar fra bestyrelsen. Hvis det ikke er et anliggende på generalforsamlingen, kunne man så ikke have fortalt om dette inden i dag?

FSR svarede, at dirigentens opgave at sikre, at generalforsamlingen afholdes korrekt og efter de gældende regler og forskrifter. Dirigenten vælges først på generalforsamlingen, og dirigenten kan derfor ikke forud for valget fremkomme med sine konkrete vurderinger af, hvilket beslutninger mv., der skal træffes på generalforsamlingen.

 

 • Tennisudvalget har henvendt sig til bestyrelsen med forslag og har ikke fået et svar og har derfor taget det med på generalforsamlingen. Hvor er vi så henne?

FSR forklarede, at selv hvis bestyrelsen havde ytret sig om, hvorvidt forslagene kunne fremmes, så ville det uanset hvad være irrelevant, da beslutningen om forslagenes fremme i mangel af enighed om andet på generalforsamlingen henhører under dirigenten, hvilken beslutning som nævnt skal træffes i overensstemmelse med HIK’s love mv.

Kim Meurs-Gerken tilføjede, at man har haft forslagene op at vende i bestyrelsen, og at man har tilkendegivet overfor forslagsstillerne, at forslag B tilgodeså N2L væsentlig mere end juniorer og alle andre i denne sammenhæng, og at bestyrelsen derfor mente, at tennisudvalget skulle regne på, hvordan forslaget ellers kunne se ud. Han tilføjede, at dette er kommunikeret til forslagsstillerne i ugen forud for generalforsamlingen.

 

 • Den rabat der foreslås i forslag B, skal ikke bruges til at give rabat til N2L, men til hele tennisafdelingen.

 

Punktet blev benyttet til at uddele HIK’s æresnål til de 9, af bestyrelsen indstillede, kandidater. Følgende medlemmer fik tildelt æresnålen og en plads på klubbens æresvæg på Hartmannsvej 37:

 • Lone Falsig, fodbold
 • Erik ’Ray’ Larsen, fodbold
 • Thomas Wex, fodbold
 • Per Frimann, fodbold
 • Søren Brøchner, fodbold
 • Morten Samsøe, håndbold
 • Nina Rye, tennis
 • Stein Ulrich, tennis
 • Peter Knap, tennis

Efterfølgende fik Søren Smedegaard tildelt titlen som æresmedlem af HIK.

Et medlem havde en kort bemærkning, der gik på, at han mente, at det havde været beklemmende, at der havde været dårlig stemning i tennisafdelingen qua denne generalforsamling og de stillede forslag, og at han håbede, at man prøvede at finde en fælles note, så HIK’s medlemmer ikke skal opleve eller lægge øre til, at man skændes udvalgsmedlemmerne imellem.

Elisabeth Porsing holdt en kort tale i anledning af hendes fratræden som tennisformand.

FSR takkede for god ro og orden, hævede generalforsamlingen og gav til sidst ordet til Søren Smedegaard, der takkede dirigenten for god afvikling af generalforsamlingen og afsluttede aftenen med at råbe et stort HIK hurra.

 

Skrevet af Louise Bordoy

Underskrevet af dirigent, Frantz Sigersted-Rasmusen

14-04-2023

Luk