Menu

Tildeling af indendørsbaner

Ønske om indendørsbaner skal fremsættes til kontoret senest den 15.august.
Banekontrakter fortsætter automatisk hvert år indtil man opsiger den.

Banerne har forskellig vægt, afhængig af hvor attraktive de er. De baner, som ellers vil stå ledige, har ikke nogen vægt.

Singlebanen, baner fredag aften -, lørdag aften – og søndag aften fra 18.00, lørdag og søndag
morgen fra 07.00 til 08.00, alle hverdage fra 07.00 til 16.00 og baner hverdage fra 21.30 har ingen vægt i beregningen af antal baner pr kontraktholder. Resten af banerne anses for at være lige attraktive.

Attraktiv spilletid defineres således som:
Mandag-torsdag, bane 1-4 16.00-22.00, bane 5-7 og 9-10 16.30-21.30
Fredag, bane 1-4 16.00-18.00, bane 5-7 og 9-10 16.30-18.30
Lørdag og søndag, bane 1-4 08.00-18.00, bane 5-7 og 9-10 08.30-18.30
Sponsorbaner behandles i det enkelte tilfælde og prioriteres i forhold til den værdi de tilfører
klubben.

Klubber i klubben kan ikke som klub tildeles baner i den attraktive spilletid, idet der kun kan tegnes baner for individuelle medlemmer (samt firmaer i forbindelse med sponsorkontrakter). Undtaget herfra er HIK Tennis Old Boys, der historisk har haft rådighed over baner torsdag aften.

Der er nedsat et baneudvalg der har formuleret indeværende retningslinjer. Baneudvalget tilser fremover, at de ledige baner fordeles efter de retningslinjer, der her er fastlagt.
Baneudvalget består af tennisformanden og B-udvalgsformanden.
HIK bestyrelse disponerer over bane 2, tirsdag kl. 18.

Bestyrelsen kan endvidere efter ønske fra hoffet stille bane(r) til rådighed for Kongehuset.

Hvornår bliver en bane ledig?

Ønsker et medlem ikke at fortsætte anvendelse af en tildelt bane, skal dette meddeles HIK kontor ved mail senest den 15. august for den efterfølgende indendørs sæson.

Opkrævning af baneleje udsendes på baggrund af foregående års banetildeling med mindre ønsker om ændring er meddelt.

Betaling af baneleje skal være sket senest den 1. september. Manglende betaling pr,. denne dato medfører tab af rettighed til den pågældende bane, der herefter udbydes blandt medlemmerne i overensstemmelse med tildelings kriterierne.

Melder kontraktshaver, at vedkommende ikke selv ønsker at fortsætte, men at en registreret
medspiller (maksimum 3 registrerede medspiller pr. bane) ønsker at overtage kontrakten, skal udvalget tage denne registrerede medspiller i betragtning, når banen fordeles efter de gældende retningslinjer.

For at komme i betragtning til, som medspiller, at overtage en bane, skal man have stået på som medspiller den foregående sæson.

Såfremt man har behov for at fremleje sin bane (ved dokumenteret udlandsophold eller sygdom), har man mulighed for dette via kontoret.

Banefordelingsudvalget tager stilling til fordeling af banen i fremlejeperioden, som ikke kan overstige en indendørssæson.

Ved fordeling af baner til medlemmer, der i øvrigt opfylder betingelserne for tildeling af baner, skal banefordelingsudvalget tage følgende i betragtning.

Primære prioriteringskriterier (rangordnede):
1. Medspillere på bane som opgives af kontraktshaver, prioriteres højst, hvis de ellers er uden baner eller ønsker at bytte deres banetid til den, som de var medspiller på.
2. Kontraktshavere, der ønsker alternativ bane tid, prioriteres herefter.

1. Fra attraktiv banetid til attraktiv banetid prioriteres højst
2. Fra ikke attraktiv banetid til attraktiv banetid prioriteres herefter
3. Et medlem uden baner prioriteres frem for et medlem med baner.
4. Et medlem med færre baner prioriteres frem for et medlem med flere baner.
5. Medlemmer, der betaler fuldt kontingent, prioriteres frem for medlemmer med reduceret kontingent.

Sekundære prioriteringskriterier (rangordnede):

1. Medlemmer, som er lige i den primære prioritering, kan prioriteres efter arbejdsindsats i klubben.
2. Medlemmer, som er lige i den primære prioritering, kan prioriteres efter anciennitet i klubben.
3. Medlemmer som repræsenterer andre klubber har lav prioritet.

I tvivltilfælde vurderer baneudvalget det enkelte tilfælde og sørger samtidig for at ajourføre retningslinjerne for fremtiden.