Menu

Referat 2024

 1. april 2024

REFERAT af HIK'S GENERALFORSAMLING

Afholdt torsdag den 11. april 2024 kl. 19.30

i HIK’s restaurant

 

 

Generalforsamlingen blev indledt med en let forsinkelse kl. 19:42, da Holger Rune havde besejret Grigor Dimitrov.

Afgående formand Søren Smedegaard bød velkommen.

 1. Dirigent

 Bestyrelsen foreslog valg af advokat Ulrik Bayer, medlem af HIK (fodbold), som dirigent, og han blev valgt med forsamlingens opbakning.

Dirigenten konstaterede med forsamlingens opbakning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og redegjorde for proceduren ved afstemninger. Han gennemgik herefter dagsordenen og gav ordet til formand Søren Smedegaard.

 1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (Beretninger indsat nederst i dokumentet)

Formanden nævnte indledningsvist de medlemmer, der var gået bort i det forløbne år, og der blev holdt et øjebliks stilhed.

Formanden afgav beretning på bestyrelsens vegne. Det havde været et turbulent år, men med en god afslutning og et godt økonomisk og sportsligt resultat. Han syntes, at han gik af på et tidspunkt, hvor klubben var i en god forfatning.

Adam Hauch takkede formanden for indsatsen.

Hver af Mette Vestergaard (håndbold), Kim Meurs-Gerken (fodbold) og Ulla Theil (tennis) afgav beretninger i deres egenskab af formænd for de forskellige afdelinger.

Formandens såvel som de forskellige afdelingsformænds fulde beretninger er vedlagt som bilag 1-4.

Forsamlingen tog de forskellige beretninger til efterretning.

 1. Årsregnskabet 2023 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge

Statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO, gennemgik årsrapporten og havde hertil forberedt nogle slides. Han roste administrationens økonomifunktion. Han forklarede videre den nye opstilling og de anvendte fordelingsnøgler. Formålet med den nye opstilling havde været at gøre regnskabet transparent.

Anders Albrechtsen spurgte, om det ikke var rigtigt, at en stor del af tennisafdelingens sportslige udgifter var baneleje, der blev betalt til ”store HIK” og bad om, at dette i givet fald blev bedre illustreret grafisk.

Per Frost bekræftede, at dette var tilfældet.

Bestyrelsen noterede sig ønsket om bedre grafisk illustration af dette forhold.

Allan Jensen roste den nye opstilling.

Årsrapporten blev herefter godkendt, og der blev meddelt decharge, med samtlige afgivne stemmer.

 

 1. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2024

Søren Brøchner Mortensen orienterede om budgettet for 2024. Der var tale om en orientering, idet budgettet ikke skal godkendes.

Ulla Lyngskov spurgte, om budgettet ikke kunne laves på samme måde som den nye årsrapport.

Søren Brøchner Mortensen bekræftede, at dette var hensigten fremadrettet.

Anders Albrechtsen spurgte, om det var rigtigt forstået, at 1,9m kr. af det til tennis allokerede budget skulle anvendes til baneleje, hvilket Søren Brøchner Morten kunne bekræfte.

Inger Kroon nævnte, at det efter hendes opfattelse var hensigtsmæssigt metodisk, at tennisafdelingen betalte for brugte baner, da det indebar incitament til hensigtsmæssig udnyttelse af banerne.

Forsamlingen tog orienteringen om budgettet til efterretning. 

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)

Følgende kandidater var indstillet til valg:

 • Indstillet til valg af HIK Tennis – Michael Hjalsted
 • Indstillet til valg af HIK Håndbold – Peter Munch Andersen
 • Indstillet til valg af HIK Fodbold – Søren Brøchner Mortensen

De blev alle valgt med samtlige afgivne stemmer uden modkandidater.

 

 1. Valg af et hovedbestyrelsesmedlem som formand
 • Hovedbestyrelsen foreslår valg af Søren Brøchner Mortensen

Søren Brøchner Morten blev valgt med samtlige afgivne stemmer uden modkandidater. Han tog ordet og takkede Søren Smedegaard for indsatsen som formand. Han nævnte, at der ville blive afholdt reception for Søren Smedegaard den 14. maj 2024 kl. 17-19 hos Berit. Der ville blive udsendt invitation hertil.

                            

 1. Valg af revisor (jf. § 14)
 • Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO

Per Frost Jensen blev genvalgt med samtlige afgivne stemmer uden modkandidater.

 • Orientering om den ny tennishal

Søren Brøchner Mortensen orienterede om den ny tennishal. Byggetilladelse var forventet inden for 14 dage, og hallen forventedes at være klar primo 2025.

Søren Brøchner Mortensen bekræftede på spørgsmål fra Anders Albrechtsen, at banerne vil opfylde tennisforbundets officielle mål, herunder i forhold til afstand til bagvæg.

Steen Jelstrup spurgte, om plantegningerne var tilgængelige on-line. Søren Brøchner Morten oplyste, at de ikke pt var tilgængelige. Han ville gerne gøre dem tilgængelige via Halbooking, men det var vigtigt at huske på, at det var et arbejdsredskab, hvor detaljer ville blive ændret undervejs.

Adam Hauch spurgte, om der ville komme lys på de to baner foran Berit og, om det ville være red plus eller grusbaner.

Der var ikke søgt om lys, da det ville forsinke projektet. Det var ikke besluttet, om de nye baner skulle være red plus eller grusbaner.

Anders Albrechtsen foreslog, at man allerede nu lagde fundamenter for et lysanlæg. Søren Brøchner Mortensen oplyste dog, at man i forbindelse med Maglen havde haft dårlige erfaringer med et lignende initiativ, idet forud nedlagte fundamenter ikke havde været tidssvarende, da lyset skulle etableres.

Lene Møller spurgte til bane 5 og 6 i forbindelse med projektet, hvortil Søren Brøchner Morten oplyste, at de retableres snarest muligt.

 

 1. Indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

 1. Eventuelt

 

Peter Munch-Andersen orienterede om, at arbejdet med HIK’s strategi pågik.

Lasse Fuglsang, der havde børn i fodboldafdelingen, udtrykte ønske om, at camps’ne for børn i de forskellige afdelinger blev blandet således, at hans børn også ville blive introduceret til håndbold.

Ingen Kroon opfordrede bestyrelsen til at overveje, om man i vedtægterne skulle indføre en tidsbegrænsning for bestyrelsesmedlemmer, ligesom man så det i en række andre sammenhænge.

Søren Smedegaard tog endelig ordet. Han var glad for, at hovedbestyrelsen bakkede op om Søren Brøchner Mortensen. Der blev derefter råbt et HIK-hurra. Han takkede videre dirigenten for indsatsen, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

 

 1. Formandens fulde beretning

Følgende medlemmer afgik ved døden i siden sidste GF:

Claus Storm Pallesen               tennis               indm. 1953                                         død juni  2023

Eddie Skoller                           tennis               indm. 1980                                         død aug. 2023

Henning Fuchs                         tennis               indm. 1957                                         død okt. 2023

Jørgen Ballhausen                   tennis               indm. 1939                                         død nov. 2023

Ole Frølund                              tennis               indm. 1946                                         død nov. 2023

Michael Infeld                          tennis               indm. 1978                                         død marts 2024

 

Kære Medlemmer,

Så er det den tid på året som vi alle har glædet os til – og her tænker jeg ikke så meget på, at det er HIKs generalforsamling eller formandens beretning for den sags skyld – men mere på, at det er forår og vi alle snart skal nyde det danske sommervejr på vores dejlige anlæg. Og det er jo noget vi alle kan se frem til, uanset sportsgren. 

2023 startede hårdt for HIK. Mange af jer husker sikkert vores generalforsamling fra sidste år og de mange diskussioner vi havde – både forud for generalforsamlingen, men også både under og efter generalforsamlingen.

Jeg er overbevist at vi alle kunne have gjort det bedre – men jeg er samtidig også overbevist om, at vi alle har lært fra dette.

Medlemmer

Med i alt 4.826 (4.631) aktive medlemmer fordelt på vores tre afdelinger står det rimeligt frem, at vi igen i år bidrager til vores formål – nemlig at udbrede og fremme kendskabet til og færdighed i Tennis, Fodbold og Håndbold.

De seneste tal fra DGI fortæller os, at

 • HIK fortsat er en af de største foreninger i Danmark.
 • HIK er en den største tennisklub i Danmark med 2.547 – hvoraf 778 er ungdom
 • HIK er en af de største fodboldklubber i Danmark med 1.927 medlemmer – hvoraf 1.740 er er ungdom.
 • Og når det kommer til håndbold må vi konstatere, at der er et stykke vej at gå. Vi har for nuværende 352 medlemmer – hvoraf 322 er ungdom. Men det er godt at have noget at stræbe efter.

HIKs mange medlemmer afspejler i den grad demografien i samfundet i forhold til alderssammensætning og ikke mindst køn. Dette både på tværs af årgange og sportsgrene.

Og jeg har sagt det før… HIK rummer og favner bredt og der er plads til såvel bredden og eliten, og ingen af disse to grupper skal ligge under for den anden – hverken i fodbold, håndbold eller tennis. Sådan skal det være i en forening. Og sådan er det også i HIK.

Som det kan ses på udviklingen i antallet af medlemmer, er HIK et sundt sted. Vi har både mange medlemmer – og samtidig ser vi en lille, men relativ konstant stigning, i antallet af medlemmer. Det som jeg hæfter mig ved her er, at der stadigvæk er efterspørgsel på foreningslivet i Danmark. Det skal vi være glade for. Ydermere hæfter jeg mig ved, at HIK bidrager til denne vækst – det vidner om, at der fortsat er stor efterspørgsel på det som HIK tilbyder. Og det skal vi være stolte af.

Vi skal samtidig huske, at det, at vi er store. Det, at vi vækster. Det er noget, som vi aldrig skal tage for givet. Jeg er – og har altid været – af den overbevisning, at vi konstant skal stræbe efter at gøre det bedre. At vi konstant skal udvikle vores klub. Gøre den spændende og interessant, så vi kan mærke der sker noget. Så der er en grund til at komme her.
Og en grund til at forblive medlem.
Eller blive medlem.

Ikke nok med, at klubben fortsat nyder godt af den store interesse der er for at blive medlem i HIK, kan HIK igen konstatere, at vi ser et meget stort antal medlemmer benytte sig af vores mange medlemstilbud af høj kvalitet. Mange af vores tilbud bliver udsolgt på meget kort tid efter at det bliver udbudt – og det er vi selvfølgelig glade for. Men det betyder jo selvfølgelig også, at der medlemmer, der fra tid til anden, ikke får mulighed for at få det de ønsker. Og det ved jeg, at vores 3 udvalg er meget opmærksomme på. Hver af vores 3 afdelinger har som prioritet at tilfredsstille så mange medlemmer som muligt, hvad enten det drejer sig om antal af aktiviteter, typer af aktiviteter, priser på aktiviteter eller noget så simpelt som måden man tilmelder sig aktiviteterne på.

Økonomi

Det samlede resultat for regnskabsåret 2023 er tilfredsstillende.

Efter et meget turbulent 2022, præget af stigende energipriser og høj inflation, oplevede Danmark i 2023 en stabil vækst understøttet af høj beskæftigelse samt en moderat inflation. Dette har uden tvivl også bidraget til HIKs resultat.

Men inden jeg vil overlade ordet til Per Frost fra BDO som vil gennemgå regnskabet for os, vil jeg lige give et par kommentarer vedrørende årets resultat, samt årsrapporten.

Kort sagt så har bestyrelsen lyttet til jeres ønsker. Årsrapporten for 2023 er ændret alene med et formål, nemlig at skabe yderligere transparens og gennemsigtighed i forhold til både indtægter og udgifter.

Resultatet før ekstraordinære reguleringer andrager et overskud på kr. 1.919.547 sammenlignet med et underskud på kr 226k året før / imod et budgetteret overskud på kr. 145.000.

Baggrunden for det meget positive resultat er hovedsageligt drevet af følgende:

 • HIK besluttede i 2023 at afvikle Jubilæumsfonden og disse aktiver er blevet overført til HIKs drift i regnskabsåret 2023 – det forbedrer HIKs driftsresultat med kr. 1.242.843,25.
 • HIKs driftsomkostninger i 2023 er samlet set lavere end i 2022, hvilket primært er drevet af besparelser ved ikke at drifte boblen samt lavere energiomkostninger. En mindre stigning i lønninger og en engangsudgift til revisor ifm ændring af regnskab.
 • HIK´s overskud uden indtægter fra Jubilæumsfonden andrager ca 677k

 

Vores resultat i Maglegårdshallen ender med at være kr. 476k dårligere end budgetteret. Den signifikante afvigelse er hoved-sageligt drevet af

Merudgifter ifm istandsættelsen af Maglegårdshallen (Låsesystem, VVS, Elektriker, IT, Inventar)

 • Uforudset stor vandregning på grund af flere års vandforbrug, der blev faktureret i 2023 (Covid efterslæb)

Vi har i 2023 løbende monitoreret vores omkostninger og har i 2023 arbejdet med vores nye budgetværktøjer for at sikre, at vi holder os inden for de budgetter, som Generalforsamlingen i 2023

blev præsenteret for.

Samtidig har vi gennemført de lovede månedlige opfølgnings-procedurer med alle afdelinger, hvilket i sidste ende har resulteret i et tilfredsstillende resultat.

Vi arbejder tæt sammen med Gentofte Kommune for at sikre deres fortsatte store opbakning til klubben. Både i forhold til de løbende tilskud, men også deres support i forhold til den nye tennishal, som vi planlægger at påbegynde opførelsen af i 2024.

Revisor Per Frost vil efter beretningen komme mere specifikt ind på økonomi & regnskab for 2023.

Anlæg

I foråret 2023 kunne vi, efter lang tids forsinkelse, endelig åbne op for en nyrenoveret Maglegårdshal. Det betød flere m2 og det havde vores mange håndbold- og fodboldmedlemmer – og ikke mindst vores ansatte – ventet alt for længe på. Nu er de mange gode m2 endelig taget i brug, og brugt bliver de – af ansatte, af frivillige og af medlemmer. Ydermere er vi oprigtigt glade for, at vi nu også kan tilbyde nogle gode mødefaciliteter – et meget stort behov for en stor klub som HIK. Ydermere var vi så heldige, at vi fik opgraderet lys på (fodbold-)bane 2 og lys på (fodbold-)bane 1. Det har betydet meget ift., hvad vi kan tilbyde af træning i årets mange mørke timer.

Vores to anlæg, som benyttes så flittigt af så mange medlemmer alle årets 365 dage, sørger vi dagligt for at vedligeholde efter absolut bedste evne. Bygningerne på Hartmannsvej og i havnen har efterhånden nogle år på bagen, så der er hele tiden ting der kan forbedres – og det har vi løbende gjort i 2023, hvor vi blandt andet sørgede for at male pavillonen ved tennisbanerne og slibe gulvene.

Mens 2022 og 2023 drejede sig om udvidelse af m2 i Maglegårds-hallen, vil 2024 fokusere på udvidelse af vores indendørs tennisfaciliteter med yderligere 2 baner. Det har selvfølgelig været en af de helt store prioriteringer i løbet af 2023 og er det stadig. Det går fremad. Og vi vender tilbage og har mere om det senere i aften iht fremsendte dagsorden.

 

Afdelinger

Tennis

Tennisafdelingen har for nyligt afholdt det årlige Tennismøde og her blev et  nyt tennisudvalg konstitueret. For nylig har HIK ansat en ny klubchef Niklas Rosengren. Jeg er sikker på at tennisudvalget og Niklas sammen med administrationen vil tegne HIK Tennis  på bedste vi fremover. Tennis afdelingen har i 2023 fortsat alle deres succesfulde aktiviteter og Ulla vil informere herom senere i sin beretning

Håndbold

I håndbold var 2023 et år, der bød på flere nye tiltag i Håndbold-afdelingen.

Vi har fået ansat en ny stærk daglig leder i Christian Dalmose som kommermed en enorm håndbolderfaring fra dansk såvel som international håndbold. Der er igangsat flere træningsmuligheder – også for eliten. Og vi har indgået samarbejder på tværs af klubber for at sikre et fornuftigt tilbud til vores juniorer for at bibeholde dem i håndbold. Og så var der sidst på året et stort julebanko for at rejse penge til håndbold. Noget jeg håber vi kan rulle ud i de andre afdelinger også. Også her ved jeg at Mette lidt senere vil give lidt flere detaljer.

Fodbold

Det er lykkedes fodbold i 2023 at får styr på økonomien ligesom man også har fået ansat en daglig leder navn Simone Rich . . Også her tegner det lovende ift samarbejde mellem både Simone og fodboldudvalget og Simone og administrationen, og det er jeg glad for.

Kim Meurs vil senere berette om forboldens aktiviteter, men jeg vil blot nævne HIK´s kamp imod Brøndby som jeg selv overværede som et højdepunkt med 1500 HIKére på lægterne – det var en kæmpe oplevelse.

Gentofte kommune

Endnu engang vil jeg gerne udtrykke en stor tak til Gentofte Kommune. Uden den støtte og samarbejdsvilje, vi modtager fra kommunen, ville HIK ikke kunne fungere som den forening, vi kender i dag. Jeg vil derfor gerne takke for den økonomiske støtte, vi har modtaget i det forgangne år, samt for den konstruktive dialog, vi har haft omkring udviklingen af vores faciliteter til gavn for vores mange aktive medlemmer.

En særlig tak skal også rettes til borgmester Michael Fenger. HIK er en vigtig institution for kommunens borgere, især for ungdommen i Gentofte Kommune. Jeg er glad for at kunne konstatere, at også i 2023 har vi haft en samarbejdsvillig kommune, der lytter til vores behov og altid er åben for dialog, når der opstår behov. Dette sker ofte, og det er værdsat.

Desuden vil jeg gerne takke Fritidschef Stig Eiberg og hele hans afdeling for det gode og stabile samarbejde.

Også mine kolleger i HIK's bestyrelse fortjener en tak for det gode samarbejde i løbet af 2023. Det var et meget udfordrende år – men når jeg ser tilbage mener jeg at vi trods udfordringer og ændringer har haft et konstruktivt samarbejde på tværs af afdelingerne hele året igennem, og sørget for hele tiden at have øjnene på bolden og få drevet klubben fremad. Det er jeg glad for og jeg har sat stor pris på den fokus og dedikation som jeg har set fra hvert enkelt medlem af bestyrelsen. Det værdsætter jeg dybt. Tak for det.

Jeg vil også gerne udtrykke en dybfølt tak til vores dedikerede personale ledet af vores direktør igennem nu snart 2 år, Frederik. Dagligt sikrer I, at vores faciliteter er i topform, hvad enten det drejer sig om fodbold, håndbold eller tennis. I tager jer af de administrative opgaver og skaber rammerne for, at vores mange medlemmer kan nyde vores fantastiske anlæg. HIK er ikke bare en arbejdsplads, det er en særlig fællesskabsånd, hvor engagementet føles i hjertet og ikke blot som et job. Det er inspirerende at se, hvordan både de ansatte og de frivillige stræber efter at få klubben til at fungere som en enhed, drevet af fællesskabets ånd.

En stor tak skal også rettes til vores frivillige. Uden jer ville HIK ikke være den klub, den er i dag - faktisk ville den måske slet ikke eksistere. Det kræver en betydelig indsats og engagement at engagere sig i en forening af vores størrelse, og vi er dybt taknemmelige for hver eneste time, I investerer i klubben. Om det så er arbejdstimer eller deltagelse i klubbens sociale liv, som er en essentiel del af vores fællesskab. Jeres uvurderlige bidrag til HIK viser sig gang på gang, og vi håber, at I vil fortsætte med at bringe jeres energi og engagement ind i klubben i mange år fremover.

Det er jo min sidste beretning efter 25 år som formand og 34 år i HIK´s hovedbestyrelse. Jeg har været utrolig glad for at få lov til at arbejde i HIK og været med til at udvikle klubben i alle dens 3 sportsgrene. Jeg blev for nylig spurgt om lidt fakta igennem de 34 år og her er de:

61 års medlemskab af HIK, indmeldt i 1963

34 år i HIK´s hovedbestyrelse valgt på generalforsamlingen i 1990.

25 år som HIK´s Formand valgt på generalforsamlingen i 1998.

Ca. 300 Hovedbestyrelsesmøder.

Ca. 2000 diverse møder med Direktion, ansatte, afdelinger, medlemmer, projekter.

Ansat og arbejdet sammen med 5 direktører.

Ansat og arbejdet sammen med 6 restauratører.

Arbejdet sammen med adskillige afdelingsformænd.

Antal medlemmer er steget fra ca. 3000 til ca. 4500.

Formand – Søren Smedegaard.

 

 1. Fodboldformandens fulde beretning

 

2023 var året hvor vi endelig, langt om længe, fik færdigbygget overbygningen i Maglegårdshallen med nye fine lokaler og en ordentlig café. Vi fik lys på bane 1, fik sagt goddag og farvel til en ny daglig leder, vi fik gang i fodbolden for de allermindste med Bjørnebold og vi besluttede at blande piger og drenge i alle årgangene op til U10. Vores 1. herresenior måtte først sige farvel til pokalturneringen efter et nederlag på Brøndby Stadion foran 1500 begejstrede HIK-tilhængere og vores 1. kvindesenior måtte som det sidste seriehold se sig besejret af Næstved, topholdet i 1. division – inden at sæsonen blev kronet med oprykning til Københavnsserien. Vi er fortsat med hårdt arbejde i såvel bredde som talentafdelingen, og er igen lykkedes at sælge herrespillere til såvel udenlandske og danske klubber ligesom vi har sendt unge pige- og drengetalenter til superligaklubber. Vi har fortsat 3 stjerner i vores drengetalentafdeling og hermed den 16. højst rangerede klub i Danmark – forhåbentlig vil vi med tiden også få et tilsvarende talentniveau på pigesiden.

Vi må dog sande, at det fortsat er svært at få frivillige og finde kvalificerede trænere til samtlige hold, hvorfor vi er startet med at bruge flere ressourcer på at uddanne egne trænere – men det tager tid.

Økonomisk er vi kommet godt igennem året og er lykkedes med at tegne 4 storsponsorer, Jyske Bank, Lokalbolig, Brøchner Hotels og Julie Sandlau, som gerne skal fordobles næste år.

Vi håber, at vi med vores fine faciliteter, vores nye dynamiske leder, Simone Rich, vores dedikerede ledere og træner, det fortsatte samarbejde med FCK, super medlemmer og forhåbentlig endnu flere frivillige kan løfte vores fodboldafdeling til nye højder med bedre fodbold, flere medlemmer og flere sponsorer.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til alle ansatte, trænere, holdledere, frivillige, verdens bedste fodboldudvalg, Claus og Carina og deres super caféteam, HIK’s administration, HIK’s hovedbestyrelse - i særdeleshed Søren Smedegaard som har vist os alle sammen, hvad et rigtig foreningsmenneske er – du vil blive savnet og vi vil værne om HIK og dine værdier. Sidst men ikke mindst alle vores dejlige medlemmer, for at gøre HIK Fodbold til et helt unikt og dejligt sted at være.

 

Kim Meurs-Gerken

HIK Fodbold

 

 1. Håndboldformandens fulde beretning

Året

2023 er et år, der har budt på flere ny tiltag i Håndboldafdelingen.

Med tilgang af en stærk daglig leder i Christian Dalmose, har vi i høj grad fået et energibundt, der udover at samle klubben positivt også sætter gang i en masse ting og ikke mindst viderefører allerede igangsatte initiativer.

Vi har videreført morgentræning, har fået etableret en ekstra træning (elitetræning), og ikke mindst få sat gang i blandt andet julebanko, der var en stor succes i december måned.

Vi synes fra HU’s side, at der er virkelig god energi i klubben og at sammenholdet er virkelig godt.

Sportsligt

Senior

Vores to 1. hold ligger nu begge i 2. division. DS som nedrykkere fra 1. div. Og HS som oprykkere fra 3. division. Begge hold ligger ved årsskiftet i toppen af deres række. Det er indtil videre en godkendt sæson.

Børn og ungdom

I vores børneafdeling nyder vi godt af store pigeårgange. Og på flere af årgangene er vi oppe på 3-4 hold i årgangen. Det er bare fantastisk. Vi kæmper mere med at få flere drenge til at spille håndbold og ikke mindst fastholde dem i sporten. Glædeligt er det, at vi har drengehold på alle årgange undtagen U19.

Rent sportsligt har vi meget fokus på udvikling i børne- og ungdomsafdelingen og dette gøres kun med dygtige og engagerede trænere. Dette synes vi er lykkes rigtig godt. Ikke mindst sammenspil mellem både årgange og køn fungerer bare rigtig godt og giver god variation i træning og ikke mindst godt sammenhold og glade spillere 😊

Vi har oplevet tilgang på vores U15 hold – både piger og drenge, hvilket vi selvfølgelig er glade for.

Håndboldskole

Der blev igen arrangeret vores faste håndboldskole i den sidste uge af skolernes sommerferie. Igen blev den en kæmpe succes. 65 tilmeldte børn og endnu mere glædeligt at alle trænere og hjælpere består af vores egne unge spillere, der kommer ned og giver det tilbage de selv har oplevet.

Jeg vil slutte af med at sige en stor tak Søren Smedegaard. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig i HB. Du står for mig som den stærkeste ambassadør af HIK.

Mette Vestergaard

HIK Håndbold

 

 1. Tennisformandens fulde beretning

HIK Tennis vi har næsten 2600 medlemmer, fordelt på ca. 1800 seniorer, 650 juniorer og 160 ungseniorer. Vi er Danmarks største tennisklub. Hver dag kommer over 500 HIK’er og spiller tennis i vores hal. 395 børn kommer hver uge og træner tennis en eller flere gange. 306 seniorer træner N2L hver uge, over 70 hold.

HIK tennis har en sund økonomi og en meget stor efterspørgsel efter vores ydelser og træningstilbud.

Vi har mange dygtige trænere der varetager vores træning hver dag og arrangerer sjove aktiviteter for os på banen. Vi har rigtig mange frivillige, der både stiller sig til rådighed for vores juniorer og seniorer, og for alle lige fra eliten til bredden. Restauranten ved Berit danner ramme om mange hyggelige stunder for os. Ligeledes har vi i mange år haft glæde af Line i Havnen, i vores tennis oase i Helleruphavn. Ved udendørssæsonen starter nyt forpagterpar i Havnen, hvor vi siger velkommen til Niklas og Marielouise Brangstrup.

Vores anlæg passes af ”Store HIK”.  Lars og teamet i driften sørger for at baner og anlæg skinner hver dag. Tilsammen er det alt sammen med til at fostre sammenholdet i HIK.

På vegne af tennis vil vi gerne takke ”Store HIK” for godt samarbejde – og jeres store indsats på anlægssiden.

En typisk dag i tennishallen er tæt pakket med træning for seniorer og juniorer, sociale turneringer/arrangementer og kontraktbaner. I dette eksempel (henviser til ppt. med et screenshot af en typisk dag i tennishallen) er 24 løsbaner booket. Vi har en belægningsprocent på 88%, der er 952 baner om ugen, 598 af disse er solgt på kontrakt, hvoraf 210 er solgt til tennis og 388 er solgt til medlemmerne.

Vi glæder os til den nye hal står færdig med 2 ekstra baner.

Den sportslige succes det seneste år har budt på hele 41 guldmedaljer fordelt på DM Ind og Ude, samt for hold og ved Veteranernes VM. Alle disse medaljer er fordelt på 33 HIK’ere. Vi fik kun 4 guldmedaljer på juniorsiden og det er ærgerligt at det ikke kunne blive til flere, men ikke desto mindre en flot bedrift at medaljetagerne. Veteranerne har derimod gjort rent bord sidste år og en af dem har vundet hele 5 guldmedaljer, nemlig Lisbet Heine, som har gjort rent bord både inde og ude og for hold. Et stort tillykke til Lisbet.

Vores HIK veteraner stiller op/udtages til landsholdene og tager til NM og VM, hvoraf Fie Astrup vandt en flotte VM-guldmedalje for veteraner.

Ved SM Inde vinder vi 10 medaljer og vi har 5 piger i finalen ved SM Ude. Her er det primært ungdommen der har gjort det bedst og der skal også lyde et stort tillykke til jer.

Klubmesterskaberne 2023 bød i år på 16 rækker, hvor vi havde en fantastisk turnering med godt vejr og højt humør. Tak til arrangørerne og stort tillykke til alle jer der gik hjem med en titel.

Ved årets slutspil havde vi to af vores juniorhold med i 2023, nærmere bestemt vores U12 drenge og U14 piger, hvoraf drengene blev nr. 4 og pigerne fik sølv efter en meget tæt match mod Nordsjælland. På veteranfronten kan vi bryste os af at have Danmarks dygtigste veteraner. Der var ingen anden dansk tennisklub der havde 4 hold med til slutspil, en i hver række. Vi vandt guld i +70, 4. plads i +60, +50 fik sølv og +40 fik bronze. Det er vi rigtig stolte af.

Vores 1. herre rykker ned ude og forbliver i elitedivisionen inde. Vores 1. dame rykker ned fra elitedivisionen både inde og ude, men de kommer stærkt igen, da de forholdsvis unge.

I 2023 har haft en masse sociale aktiviteter i år. Vi har gjort os umage med at holde en masse sociale aktiviteter på kryds og tværs, særligt efter i sommers. Vores juniorer har holdt halloween, fastelavn, påske og meget andet på banerne. Vores senior bredde og elite har ligeledes haft flere sociale arrangementer, f.eks. sommer camp, La Manga, Davis Cup, juleturnering og meget andet. Vi har forsøgt at skabe større forbindelse mellem junior og seniorelite ved at arrangerer mere hygge omkring seniorelitens holdkampe på hjemmebane.

2023 var også året, hvor HIK endnu engang var vært for et succesfuldt afviklet Gregory Cup, som i 2023 kunne fejre 75-års jubilæum. En årlig venskabs-turnering mellem The All England Lawn Tennis and Croquet Club (Wimbledon) og Kungl. Lawn Tennis Klubben (Stockholm Open), hvor Hiks dygtige spillere løb med sejren.

Vi har haft flere turneringer for børnene, skumturneringer, Whitesport Cup både inde og ude og ITF-turnering i Holte. Vi ønsker at arrangere endnu flere turneringer for børnene i fremtiden, vi ønsker at bidrage mere til dansk tennis.

Strukturen i tennisafdelingen er udarbejdet ud fra ønsket om at kunne danne de bedste forudsætninger for at skabe glæde, udvikling, fællesskab og vilje. Til hvert af de aktuelle 7 ”afdelinger” (Tennisskole/Tennis10, Klubspillere, TennisØst, Junior DH, Senior elite, Senior bredde, Veteran elite) har vi defineret rammerne og målsætningerne og forventningerne til spillerne. Alt dette er en struktur vi arbejder ud fra på nuværende tidspunkt.

Vi har fået nye ansigter blandt de ansatte i år. Farzad og Mugge er kommet til trænerstaben. Andrew og Jan Bartram er stoppet og seneste nyt er at vores nye klubchef, Niklas Rosengreen, startede i HIK pr. 1. marts, dette er vi meget glade for.

Det nuværende tennisudvalg blev udvidet i 2023, så flere kompetencer kunne komme i spil. Vi har hver især et område som vi repræsentere og dette for at skabe mere dynamik og et udvalg som ser alle. Vi har haft travlt siden vi satte os på posterne. Vi har haft fokus på hele HIK og hvert område for sig. Vi har udarbejdet en plan med målsætninger for senior bredden, eliten og junior eliten, samt fået eliteherrerne til at spille igen. Vi har haft stort fokus på sociale arrangementer, så vi kunne få noget glæde og fællesskab tilbage i HIK. Vi har defineret strukturen i tennisafdelingen og opdateret vores vision. Vi holdt informationsmøde d. 28/10 og vi har udarbejdet budget for 2024 helt fra bunden. Vi har fået ansat en ny klubchef, som vi er meget glad for. 

Alle vores udvalg er nu bemandet og begyndt at arbejde.

Vi kan med glæde oplyse at det lykkedes tennisudvalget at reducere priserne for tennisskolen og klubspillerne med 20% per 1. april 2024 – noget vi er meget glade for at kunne annoncere.

Vores prioriteter for 2024 er miljø & kultur, sammenhold og image

HIK Tennis skal være et godt sted for alle, med fællesskab, udvikling, vilje og glæde. Vi vil arbejde med følgende:

 • Juniorafdelingen, herunder junioreliten - dvs. turneringsspillerne skal tilbage blandt landets bedste.
 • Support til vores seniorelite, så de kan være rollemodeller for ungdommen og alle i klubben. Det er godt for hele HIK at vores 1. hold damer og herrer spiller i landets bedste rækker.
 • Et velfungerende tennisudvalg og tennis organisation.
 • Fortsætte med højt aktivitetsniveau inkl. N2L for seniorbredden & mange sociale tennisarrangementer for alle grupper
 • Fortsætte udvikling af og kvalitet i Tennisskolen, T10 og KS, og evt. starte tennis for mindre børn (børnehavebørn)
 • Vores hold og veteranerne, som skal forblive blandt landets bedste

Tak til trænerne, administrationen og driften for et fantastisk 2023. Det har ikke været et nemt år for jer, men I har været et fantastisk team og har ydet en flot indsats selv i modvind.

Tak til alle de frivillige som igen i år har meldt sig på banen og bidraget til HIK fællesskabet i 2023.

Info:

Stander hejsning lørdag den 27. april kl 10 på Hartmanns vej og søndag den 28. kl 10 i Havnen

Referater fra Tennisudvalgsmøder ligger på HIK.DK

Referater fra Hovedbestyrelsesmøder ligger i halbooking

HIK tennis har nu medlemsstop for seniorer

Ulla Theil,

HIK Tennis

 

Som referent: Christoffer Galbo

Luk