Menu

Forretningsorden

HIK Håndbolds forretningsorden 

§ 1

Håndboldafdelingen ledes af et udvalg (”Håndboldudvalget”)

Håndboldudvalget konstituerer sig umiddelbart efter afholdelse af det ordinære håndboldmøde. Håndboldudvalgets formål er ud fra det af HIK’s hovedbestyrelse og generalforsamlingsgodkendte budget,

at sikre en ansvarlig drift af håndboldafdelingen med henblik på at udbrede og fremme kendskabet til og færdighed i håndbold for håndboldafdelingens medlemmer.

 

§ 2

Medlemmer til Håndboldudvalget vælges på håndboldafdelingens ordinære årsmøde. Årsmødet kan vælge op til 8 udvalgsmedlemmer, men ikke færre end 4 udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmer skal være medlem af HIK håndbold. Passivt medlemskab er tilstrækkeligt.

Udvalgets medlemmer vælges for en periode på 1 år.

En udvalgsformand (afdelingsformand) og en (udvalgs)næstformand vælges af det øvrige Håndboldudvalg og konstitueres ved årsmødet for en periode på 1 år.

Udtræder et udvalgsmedlem i valgperioden, kan Håndboldudvalget suppleres med en repræsentant fra HIK Håndbold men uden de rettigheder og pligter, som påhviler et valgt medlem. Hvis formanden og næstformanden udtræder, er det den af de menige medlemmer, der har længst anciennitet, der leder udvalgtes arbejde frem til førstkommende årsmøde.

 

§ 3

For at være stemmeberettiget på årsmødet skal man være fyldt 18 år samt været medlem i håndboldafdelingen for en forudgående periode på mindst 12 måneder, regnet fra årsmødets dato. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

§ 4

Den til enhver tid siddende formand for Håndboldudvalget (afdelingsformand) repræsenterer automatisk håndboldafdelingen i HIK’s hovedbestyrelse.

 

§ 5

På håndboldafdelingens årsmøde vælges i lige år et medlem af håndboldafdelingen til at repræsentere Håndboldafdelingen i HIK’s hovedbestyrelse. Valgperioden er 2 år, jfr. § 11, stk. 3 i Love for HIK. For at være opstillingsberettiget kræves minimum 12 måneders forudgående medlemskab af HIK Håndbold. Passivt medlemskab er tilstrækkeligt.

 

§ 6

Ordinært Håndboldmøde afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Indkaldelse finder sted ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside mindst tre uger før mødet.

 

§ 7

Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske ved opslag på HIK’s hjemmeside, sociale medier samt opslag i klubben.

 

§ 8

Kandidater til såvel Håndboldudvalget og HIK’s hovedbestyrelse, skal meddele den siddende formand om deres kandidatur senest to uger før årsmødet for at være valgbar på årsmødet. Listen med kandidater offentliggøres senest en uge før årsmødet.

 

§ 9

Forslag, der er fremkommet skriftligt til formanden mindre end 7 dage før årsmødet, kan ikke behandles på årsmødet.

 

§ 10

Dagsorden for det årlige ordinære årsmøde skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Valg af udvalgsmedlemmer
  4. I lige år, valg af repræsentant til HIK’s hovedbestyrelse
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Årsmødet kan ikke pålægge det valgte udvalg beslutninger, som måtte blive taget under punktet eventuelt.

 

§ 11

Ekstraordinært håndboldmøde vil være at afholde, hvis skriftlig begæring herom over for håndboldformanden fremsættes af mindst 15 stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet. Formanden er da pligtig til at indkalde til håndboldmøde til afholdelse senest 6 uger efter begæringen er fremsat.

Hellerup, den  1 /1  2020

Luk