Menu

HIK love

Love for Hellerup Idræts Klub


§1.
(1) Klubbens navn er Hellerup Idræts Klub (HIK
(2) Klubbens hjemsted og værneting er Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup


§2.
(1) Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til og færdighed i tennis, fodbold og
håndbold.
(2) Til opnåelse af klubbens formål skal klubben være medlem af:
a) Dansk Tennis Forbund
b) Dansk Boldspil Union
c) Dansk Håndbold Forbund
hvilke er specialforbund under Danmarks Idræts Forbund.


§3.
(1) Indmeldelse finder sted ved indsendelse af en af klubbens til brug herfor udfærdiget
indmeldelsesblanket i udfyldt stand til klubbens kontor. Bestyrelsen afgør endeligt, om
vedkommende kan optages som medlem. Bestyrelsen fastsætter de til enhver tid gældende regler
for medlemsoptagelse.
(2) Generalforsamlingen fastsætter det største antal aktive medlemmer, klubben til enhver tid kan
have og fordelingen heraf mellem de forskellige medlemskategorier og afdelinger. Bestyrelsen kan
dog i særlige tilfælde dispensere herfra.
(3) Klubben har følgende kategorier af ordinære medlemmer:
a) Seniorer
b) Ungdomsmedlemmer (juniorer)
c) Passive
idet den af de respektive lokalforbund til enhver tid fastsatte aldersgrænse er afgørende for
afgrænsningen mellem seniorer og ungdomsmedlemmer (juniorer).
(4) Klubben kan ved generalforsamlingsbeslutning udnævne æresmedlemmer. Forslag om udnævnelse
af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for drøftelse på generalforsamlingen. (5) Klubben kan – efter bestyrelsens beslutning herom i hvert enkelt tilfælde – som associeret medlem
optage selskaber, foreninger, ambassader og andre, der er interesseret i at støtte klubben. De af
denne form for medlemskab flydende rettigheder fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog
ikke herved fravige de i stk. (2) fastsatte bestemmelser.


§4.
(1) Bestyrelsen fastsætter senest 1. december for det kommende år endeligt størrelsen af indskud og
kontingent for de forskellige kategorier af medlemmer og grupper heraf, bidrag til skadefond m.v.
(2) På den ordinære generalforsamling kan dog med virkning for det indeværende regnskabsår
fastsættes et ekstra-kontingent, såfremt forholdende nødvendiggør dette.
(3) Indskud og kontingent betales på den af bestyrelsen herfor fastsatte måde og på de af bestyrelsen
herfor fastsatte tidspunkter.
(4) Ethvert medlem, der er i restance med skyldige beløb til klubben, og som ikke har berigtiget
restancen efter påkrav, kan efter bestyrelsens beslutning herom suspenderes fra en del af eller
samtlige vedkommendes medlemsrettigheder og er først på ny berettiget til at udnytte disse
medlemsrettigheder, når restancen er berigtiget.
Såfremt restancen ikke berigtiges efter et yderligere af bestyrelsen herom afgivet påkrav, kan
bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. Fornyet optagelse som medlem kan da alene
finde sted, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, og når restancen med påløbne renter i
henhold til renteloven er berigtiget og mod erlæggelse af nyt indskud.
Bestyrelsen kan fritage et medlem, der indgiver skriftlig og nærmere motiveret ansøgning herom
for betaling af kontingent, dog højst for et regnskabsår ad gangen.
(5) Udmeldelse, udtræden, suspension eller eksklusion i løbet af et regnskabsår, berettiger ikke til hel
eller delvis fritagelse for betaling til klubben af kontingent m.v. for det pågældende år.
(6) Bestyrelsen er i ekstraordinære tilfælde berettiget til at fravige bestemmelser i stk. (3)-(5).


§5.
(1) Æresmedlemmer er kontingentfrie.


§6.
(1) Indmeldelse er bindende for minimum et år, indtil klubbens kontor har modtaget skriftlig
udmeldelse senest 10 dage før næste kontingent forfalder. Ønsker et medlem at overgå til en
anden medlemskategori og/eller afdeling skal begæring herom fremsættes skriftligt over for
klubben.(2) Ved beslutning med mindst 5 stemmer for kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis forhold eller
optræden er således, at vedkommende efter bestyrelsens opfattelse skader klubben. Et således
ekskluderet medlem kan på førstkommende generalforsamling forlange spørgsmålet om
eksklusionen behandlet af denne, idet eksklusionen står ved magt, med mindre 2/3 af de i
afstemningen på generalforsamlingen deltagende stemmer for at annullere eksklusionen.


§7.
(1) Ethvert medlem og enhver, der opholder sig på klubbens områder og/eller repræsenterer klubben,
er pligtig at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte regler og bestemmelser med hensyn til
udøvelsen af spillet og ordenens opretholdelse.
(2) Medlemmer, der overtræder foranstående bestemmelse eller de krav til optræden og opførsel, der
naturligt påhviler ethvert af klubbens medlemmer, kan af bestyrelsen midlertidigt suspenderes for
en del af eller samtlige af vedkommendes medlemsrettigheder og i gentagelsestilfælde ekskluderes
(jfr. § 6 stk. 2)


§8.
(1) Klubbens organer er generalforsamlingen, bestyrelsen, de i § 13 omhandlede udvalg samt
revisionen.


§9.
(1) Generalforsamlingen har - hvor der ikke i nærværende love er forskrevet andet - den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender.
(2) Alle generalforsamlinger afholdes på det af bestyrelsen indenfor det storkøbenhavnske område
fastsatte sted og på det af bestyrelsen i overensstemmelse med nærværende love fastsatte
tidspunkt.
(3) Alle generalforsamlinger afholdes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker
skriftligt til det enkelte medlem eller efter bestyrelsens bestemmelse herom i klubbens officielle
organ. Indkaldelsen skal indeholde eller være vedlagt dagsordenen og hovedindholdet af de forslag,
der måtte være til behandling.
(4) Det skal af indkaldelsen til en generalforsamling fremgå, såfremt vedtagelsen af et bestemt forslag
kræver vedtagelse med anden stemmeflerhed end den i stk. (10) anførte.
(5) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år indenfor perioden 1. marts til 30. april.(6) Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning herom af en generalforsamling eller af
bestyrelsen. Endvidere kan 25 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begære en ekstraordinær
generalforsamling afholdt til behandling af eet eller flere forslag, hvis fulde ordlyd skal være
indeholdt i eller vedlagt begæringen. Bestyrelsen foranlediger da indkaldt til den ekstra- ordinære
generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
(7) I indkaldelsen til en generalforsamling kan bestyrelsen foreskrive, at adgang til generalforsamlingen
er betinget af forevisning af kvittering for betaling af medlemskontingent.
(8) Alle medlemmer har i øvrigt adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer samt passive
medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer i mindst 1 år at en af klubbens
seniorafdelinger, og som på dagen for generalforsamlingen er l8 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemsrettighederne på en generalforsamling kan alene udøves personligt. Hvert
stemmeberettiget medlem har een stemme.
(9) Generalforsamlingen kan alene træffe beslutning ved- rørende de emner, der er anført på
dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i deres fulde
ordlyd være fremsendt til bestyrelsen senest den 15. februar.
(10) Generalforsamlingen afgør alle sager og foretager alle valg ved simpelt stemmeflertal, hvor ikke
andet fremgår af nærværende love.
(11) Alle generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at
være medlem af klubben, og som afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivning
og dennes resultat.
(12) Alle afstemninger skal ske skriftligt, hvis dette ønskes af dirigenten eller begæres af mindst 25
medlemmer.
(13) Der udfærdiges et referat af det på generalforsamlingen passerede, hvilket referat underskrives af
dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§10.
(1) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.4. Indkomne forslag.
5. Bestyrelsens budget for det indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jfr. § 11)
7. Valg af et af bestyrelsens medlemmer til formand.
8. Valg af revisor (jfr. § 14).
9. Eventuelt.


§11.
(1) Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
(2) De af de respektive afdelinger valgte formænd - 3 i alt - vælges ikke af generalforsamlingen, men er
automatisk medlemmer af bestyrelsen.
(3) De resterende fire medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år. To af disse medlemmer
vælges blandt kandidater indstillet af tennisafdelingen, mens de to resterende medlemmer vælges
blandt kandidater indstillet af henholdsvis fodbold- og håndboldafdelingen.
Kandidater, der indstilles til valg på generalforsamlingen, vælges af de respektive afdelinger i
overensstemmelse med den for den enkelte afdeling til enhver tid vedtagne forretningsorden.
(4) Formanden, der vælges særskilt blandt bestyrelsens 7 medlemmer, vælges af generalforsamlingen
for 1 år.
(5) Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.
(6) Fratræder formanden i en valgperiode, indtræder næstformanden i dennes sted indtil
førstkommende ordinære generalforsamling.
(7) I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer, supplerer bestyrelsen sig selv under
iagttagelse af § 11 stk. (3)
(8) Bestyrelsen kan, eventuelt i en forretningsorden, for- dele arbejdsopgaverne imellem dennes
enkelte medlemmer og træffer i øvrigt selv bestemmelse om bestyrelsens arbejde og formen
herfor.
(9) Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder anledning hertil, eller når to af
bestyrelsens medlemmer ønsker det. Formanden leder forhandlingerne. I tilfælde af stemmelighed
giver formanden stemme udslaget. (10) Formanden, og i hans fravær næstformanden, er ansvarlig for, at der udfærdiges referat over det
på bestyrelses- møderne passerede og vedtagne.
(11) Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.


§12.
(1) Bestyrelsen kan handle og optræde på klubbens vegne og forpligte denne i alle klubbens
anliggender. Køb og salg af fast ejendom og alle for klubbens økonomi særligt betydningsfulde eller
helt ekstraordinære dispositioner kan dog alene besluttes og foretages efter en generalforsamlings
godkendelse heraf.
(2) Klubben tegnes med bindende virkning af formanden og næstformanden i forening eller af 4
bestyrelsesmedlemmer i forening (jfr. dog stk. 1) Bestyrelsen kan meddele prokura.
(3) Bestyrelsen antager og afskediger klubbens ansatte.


§13.
(1) Til ledelse af de enkelte afdelinger nedsættes et
a. tennisudvalg
b. fodboldudvalg
c. håndboldudvalg
idet hver afdeling vælger en afdelingsformand for 1 år ad gangen.
(2) De enkelte afdelinger fastlægger i en forretningeorden, der skal godkendes af bestyrelsen,
afdelingernes strukturering m.v.


§14.
(1) Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for eet år ad gangen valgt
statsautoriseret eller registreret revisor.
§15.
(1) Klubbens regnskabsår er kalenderåret.(2) Det af bestyrelsen udfærdigede udkast til årsregnskab forelægges for revisionen så vidt muligt
senest hver års 15. februar.


§16.
(1) For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens ti1 enhver tid værende formue.
(2) Ingen af klubbens medlemmer hæfter personligt for klub- bens forpligtelser.


§17.
(1) Forslag om ændring af klubbens love kræver generalfor- samlingens vedtagelse heraf med 2/3's
flertal. Såfremt forslaget til ændring er fremsat af en enig bestyrelse, eller en enig bestyrelse gør et
fremsat forslag til sit forslag, kan forslaget dog vedtages med simpelt stemme- flertal.
(2) Forslag om klubbens sammenslutning med en anden klub eller om klubbens opløsning kræver
vedtagelse herom med 2/3's flertal på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede. Såfremt forslaget vedtages med den nævnte
majoritet, men antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer ikke er tilstrækkelig,
indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med den anførte
majoritet, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
(3) Samtidig med vedtagelsen af klubbens opløsning vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg
på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af klubben og træffer beslutningen om,
hvorledes der skal forholdes med klubbens beholdne formue.
(4) Likvidationsudvalget, der træder i bestyrelsens sted, forestår afviklingen af klubben og dennes
formue, her- under betaling af al gæld og opfyldelse af alle forpligtelser, der påhviler klubben. En
herefter i behold værende formue tilfalder Danmarks Idræts-Forbund.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. april 2019 i Hellerup Idræts Klub.
Som medlemmer af bestyrelse: