Menu

Indkaldelse til HIK Tennis ordinære tennismøde 2024

image
22. december 2023 kl. 13:08

INDKALDELSE TIL HIK TENNIS’ ORDINÆRE TENNISMØDE

TIRSDAG DEN 30. JANUAR 2024 KL. 19:30 i

HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

Der indkaldes til ordinært tennismøde med følgende dagsorden, jf. forretningsordenen.

 DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget
  3. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand, jf. § 9
  4. Valg af suppleant til tennisudvalget, jf. § 9
  5. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse, jf. § 11, stk. 3, i Love for HIK, §8
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Kandidater til valg til tennisudvalget samt til HIK´s hovedbestyrelse skal melde deres kandidatur til HIK’s administration på kontoret@hik.dk med kopi / cc. til tennisformand, Ulla Theil, på tennisformand@hik.dk. Kandidater skal anmeldes senest to uger før det ordinære tennismøde for at være valgbare.

Kandidater, der ønsker at opstille til tennisudvalget, gøres opmærksomme på HIK Tennis’ forretningsorden (se følgende link: Hellerup Idræts Klub - Glæde, Udvikling, Fællesskab og Vilje (hik.dk)).

Kandidater er velkomne til at henvende sig til nuværende tennisformand, Ulla Theil, med henblik på at drøfte opgavernes omfang og natur.

Som følge af fredsvalget i forbindelse med det ekstraordinære tennismøde indkaldt til den 30. august 2023 er alle medlemmer af tennisudvalget på valg ved det kommende tennismøde. Det følger af forretningsordenens § 9, stk. 2 og 3, at formanden og suppleanten vælges for et år ad gangen, mens de øvrige 6 medlemmer vælges for to år, 3 i lige år og 3 i ulige år med henblik på at sikre kontinuitet i udvalgets arbejde.

Det foreslås, at valgperioden for de enkelte poster bliver som angivet nedenfor med henblik på at komme tilbage på det normale spor med 2-årige mandater til de menige medlemmer, idet det tillige er angivet, hvem af de eksisterende medlemmer af tennisudvalget, der genopstiller.

Der er valg til følgende poster i tennisudvalget:

 - En formand for HIK Tennis (Ulla Theil genopstiller, 1 års periode)

-  En repræsentant for sponsor (1 års periode)

-  En repræsentant for seniorbredden (Kora Canger genopstiller, 2 års periode)

-  En repræsentant for senioreliten (Fie Astrup genopstiller, 2 års periode)

-  En repræsentant for junior- og ungseniorbredden  (1 års periode)

-  En repræsentant for junioreliten (Stig Jørgensen genopstiller, 2 års periode)

-  En repræsentant for veteranerne (1 års periode)

-  En suppleant (Charlotte Stokkebye genopstiller, 1 års periode)

Interesserede kandidater til tennisudvalget skal i forbindelse med anmeldelse af deres kandidatur kort forklare den indsigt og det tilhørsforhold, der gør dem i stand til at repræsentere netop denne medlemsgruppe. Bemærk, at særlige forpligtelser gælder kandidater til posterne som repræsentant for medlemmer under 19 år.

Kandidater til den ledige plads i hovedbestyrelsen opfordres ligeledes til at motivere deres kandidatur.

Du kan se nuværende medlemmer af tennisudvalget og HIK’s hovedbestyrelse her: Hellerup Idræts Klub - Glæde, Udvikling, Fællesskab og Vilje (hik.dk)

Søren Smedegaard har, efter at have siddet i bestyrelsen siden 1990 og som bestyrelsesformand siden 1998, valgt ikke at genopstille som tennisrepræsentant og afgår derfor også som Formand for HIK på næste ordinære generalforsamling, som finder sted den 11. april 2024.  Formanden for HIK indstilles til valg på HIK´s ordinære generalforsamling af medlemmerne af Hovedbestyrelsen blandt dennes medlemmer.

De nuværende medlemmer af HIK’s hovedbestyrelse fra tennisafdelingen, bortset fra tennisformanden, er:

  • Søren Smedegaard, formand og bestyrelsesmedlem (genopstiller ikke – post på valg)
  • Christoffer Galbo, bestyrelsesmedlem (ikke på valg)

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

Vel mødt.

 

HIK

  1. december 2023
Luk