Menu

Referat af HIK Håndbolds ordinære årsmøde 2024

image
02. februar 2024 kl. 09:20

REFERAT AF HIK HÅNDBOLDS ORDINÆRE ÅRSMØDE

MANDAG DEN 29. JANUAR 2024 KL. 20:30

Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

 

 1. Valg af dirigent

 

Håndboldformand, Mette Vestergaard, bød velkommen til alle fremmødte. Der blev peget på Frederik Meyer som dirigent, som herefter blev valgt.

Frederik Meyer pegede på Louise Bordoy som referent, som herefter blev valgt.

Frederik konstaterede at mødet var indkaldt lovligt ifølge lovene og at alle de opstillede kandidater er valgbare.

 

 1. Håndboldformandens beretning, herunder orientering om HIK og håndboldafdelingens økonomi og kommende budget

 

Frederik Meyer gav ordet videre til håndboldformand, Mette Vestergaard, som herefter kom med sin beretning:

2023 er et år, der har budt på flere ny tiltag i håndboldafdelingen. Med tilgang af en stærk daglig leder i Christian Dalmose, har vi i høj grad fået et energibundt, der udover at samle klubben positivt også sætter gang i en masse ting og ikke mindst viderefører allerede igangsatte initiativer.

Vi har videreført morgentræning, har fået etableret en ekstra træning (elitetræning), og ikke mindst fået sat gang i bl.a. julebanko, der var en stor succes i december måned.

Vi synes fra HU’s side, at der er virkelig god energi i klubben og at sammenholdet er virkelig godt. Det er blevet til fælles ture til både Skive, Sportyfied Cup, Partille og Lund i årets løb, hvor sammenholdet og fællesskabet er blevet dyrket.

 

Senior

Vores to 1. hold ligger nu begge i 2. division. DS som nedrykkere fra 1. div. Og HS som oprykkere fra 3. division. Begge hold ligger ved årsskiftet i toppen af deres række. Det er indtil videre en godkendt sæson.

Vores to 2. hold har en lidt hårdere sæson i gang i hhv. 3. division og Danmarksserien. Begge hold kæmper for at holde sig på den gode side af den nederste streg.

Vi har i år både OB og OG hold i gang og håber vi også i fremtiden, at vi kan fastholde sammenholdet, så vi også i fremtiden kan stille med hold her.

 

Børn og ungdom

I vores børneafdeling nyder vi godt af store pigeårgange. På flere af årgangene er vi oppe på 3-4 hold i årgangen. Det er bare fantastisk. Vi kæmper mere med at få flere drenge til at spille håndbold og ikke mindst fastholde dem i sporten. Glædeligt er det dog, at vi har drengehold på alle årgange undtagen U19.

Rent sportsligt har vi meget fokus på udvikling i børne- og ungdomsafdelingen og dette gøres kun med dygtige og engagerede trænere. Dette synes vi er lykkes rigtig godt, ikke mindst samspillet mellem både årgange og køn fungerer rigtig godt og giver god variation i træning og ikke mindst godt sammenhold og glade spillere

Vi har oplevet tilgang på vores U15 hold – både piger og drenge, hvilket vi selvfølgelig er glade for.

Vores fødekæde starter ved trille/trolle og mini og her er vi glade for den sjove træning vi kan tilbyde. Betyder meget at vores medlemmer får en god start på livet i HIK.

 

Klubsamarbejde med Virum-Sorgenfri

Fra maj måned har vi indgået et sportsligt samarbejde med Virum-Sorgenfri på vores U17 årgange – både drenge og piger. Dette er sat i søen, da vi ikke selv ville kunne tilbyde noget på disse årgange. Det første halve år, er gået rigtig fint og vi synes træningsmiljøerne fungerer godt. Begge 1. hold har flot sikret sig deltagelse i LIGA rækken efter jul.

Fra næste sæson udvider vi samarbejdet til også at omfatte U19 årgangene og vil også have større fokus på 2. og evt. 3. hold, hvor det primært handler om at fastholde de spillere der er her og dermed styrke bredden.

 

Håndboldskole

Der blev igen arrangeret vores faste håndboldskole i den sidste uge af skolernes sommerferie. Igen blev den en kæmpe succes. 65 tilmeldte børn og endnu mere glædeligt at alle trænere og hjælpere består af vores egne unge spillere, der kommer ned og giver det tilbage de selv har oplevet.

Som altid blev spillerne klædt i flot HIK tøj og ugen er uden sammenligning et af årets højdepunkter for mange i klubben.

 

Økonomi

Regnskabet ligger endnu ikke helt færdigt, men vi går ud af året ca. 40.000 over budget. Vi har ellers holdt en noget strammere kurs det sidste halve år, men blev ramt af gebyrer fra Håndbold Øst og forsinkede refusionsudbetalinger slut året.

Den kommende sæson kommer vi til at ligge på samme niveau.

 

Vores fokusområder det næste år

Endnu flere sociale samlinger på seniorsiden. Vi kan mærke at vores seniorafdeling vokser igen og dette skal vi fastholde.

Også på både ungdom- og børnesiden arbejder vi hele tiden med sociale arrangementer og fælles ture og ikke mindst fælles arrangementer.

 

Jeg vil slutte af med at sige en stor tak til alle medlemmerne af HU – tusind tak for jeres kæmpe indsats. Det er ikke tit, at folk i og omkring klubben anerkender jeres arbejde og kommer og giver jer et klap på skulderen og siger tak. Meget af vores arbejde foregår i det skjulte, men uden jer var det ikke muligt at arbejde for at gøre HIK til et skønt sted et være.

 

Mette Vestergaard afsluttede med at rette en stor tak til Søren Smedegaard, der var mødt op til mødet, for de mange års gode samarbejde i HIK’s hovedbestyrelse og det gode formandskab han havde præsteret gennem årene.

Dirigenten Frederik Meyer gik videre til spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Ingen spørgsmål eller kommentarer.

 

 1. Valg af medlemmer til håndboldudvalget

 

På valg som medlemmer af håndboldudvalget:

 • Mette Vestergaard – modtager genvalg
 • Mads Bonde – modtager genvalg
 • Esther Skibelund – modtager genvalg
 • Rikke Fabricius – modtager genvalg
 • Morten Sørensen – modtager genvalg
 • Jonas Munch Andersen – ny kandidat

 

Frederik Meyer opfordrede Jonas Munch Andersen til at præsentere sig selv, som herefter sagde et par korte ord om sig selv og sin motivation for at stille op.

 

De opstillede kandidater blev alle valgt, da der jf. § 2 i håndbolds forretningsorden skal være min. fire udvalgsmedlemmer og højest otte, samt udvalgsmedlemmerne bliver valgt for en 1-årig periode. Håndboldudvalget konstituerer sig selv på førstkommende udvalgsmøde.

 

 1. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelsen 11, stk. 3 i Love for HIK

På valg som medlem af hovedbestyrelsen:

 • Peter Munch Andersen – modtager genvalg

 

Der var ikke indkommet øvrige kandidater, og Peter Munch Andersen blev derfor enstemmigt valgt.

 

 1. Indkomne forslag

 

Punktet udgik, da der ikke var indkomne forslag.

 

 1. Eventuelt

 

Dirigent, Frederik Meyer, gav anledning til diskussion og snak, men påpegede at der ikke kunne vedtages noget under dette punkt på dagsordenen.

 

Jakob Holm (træner og forælder til medlem) spurgte ind til hvordan man undgik at for mange klubber slår sig sammen og at man dermed kommer til at mangle hold, som man kan spille kampe mod.

 

Mette Vestergaard svarede at man er bevidste om at mange klubsamarbejder som det HIK har med VSH potentielt kan have denne effekt, men at det i HIK’s tilfælde var enten ingen hold på U17 eller et hold gennem et samarbejde, hvorfor man valgte at indgå et samarbejde. På længere sigt har man overvejet at holde elitesamarbejdet kun til 1. holdene, således at 2. og 3. hold er såkaldte ”rene” HIK og VSH hold, for på den måde at have hold at spille mod.  

 

Christian Dalmose, daglig leder, tilføjede at man er nødt til at se ind i klubsamarbejde, som det man har med VSH, for at undgå at miste spillere til efterskole. Målet er at have et tilbud til alle der kommer hjem fra efterskole og bevare kontakten med dem der tager på efterskole, for at sikre at de kommer hjem til klubben igen.

 

Jakob Holm tilføjede at på pigesiden er størstedelen af spillerne ikke nødvendigvis eliteinteresserede, hvorfor det var vigtigt at sørge for at have en strategi for også at fastholde dem der kommer for at spille håndbold på andet niveau end elite.  

 

Stine (træner og forælder til medlem) spurgte hvad HU tænker visionen er for HIK Håndbold? Hvor skal vi hen nu og hvor løfter vi os som klub det næste år? Hvordan løser vi den positive udfordring, at vi har fået så mange pigespillere på de yngre årgange?

 

Mette Vestergaard svarede at HIK Håndbold rykker sig meget og at hun gerne så at vi voksede på medlemstal, samt at førsteholdene på de respektive årgange fra U1 og op ligger væsentligt i toppen, så HIK fortsat kan kalde sig en talentudviklingsklub. Man vil gerne have flere drengespillere, da disse er mindre end pigeholdene. Hun anerkendte at det er en positiv udfordring man har så mange børnespillere, at det begynder at knibe med pladsen og at man skal finde flere hænder der kan påtage trænerrollen. Det løses bl.a. ved at kunne vise overfor kommunen ved halforhandlingsmøderne, at klubben er vokset og dermed har brug for mere haltid. Derudover forsøger man også at tænke kreativt i måden hvorpå man træner og organisere sig i hallen til træning, så alt bliver udnyttet så optimalt som muligt.

 

Jakob Holm spurgte hvem der i HU vil arbejde for tiltag på U9 og op.

 

Christian Dalmose sagde at det var en opgave han vil og har taget på sig og at der allerede bliver arbejdet på tiltag der skal få børneafdelingen til at vokse yderligere. Han påpegede desuden at samarbejdet holdene og årgangene imellem skal blive bedre og er blevet bedre, så man som klub kan løfte hinanden.

 

Mette Vestergaard tilføjede at HU altid gerne høre inputs og modtager hjælpende hænder, som kan komme med gode ideer.

 

Jakob Holm spurgte til sidst om man kunne hæve håndbold’s afdelingskontingent, for at få mere økonomi til gavn for afdelingen.

 

Ideen blev taget til efterretning af HU og der blev afslutningsvis diskuteret hvordan man kunne skaffe/aktivere flere frivillige til at hjælpe med sponsorarbejde og generelt generere flere indtægter.

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden. Ray (æresvægsmedlem) udråbte et HIK hurra og mødet blev hævet.

02-02-2024

Luk