Menu

Referat af HIK Håndbolds ordinære årsmøde 2023

image Foto: Jepser Edvardsen, Contineo
31. januar 2023 kl. 17:05

REFERAT AF HIK’S ORDINÆRE HÅNDBOLDMØDE

DEN 30. JANUAR 2023 KL. 17:30

HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent

Håndboldformand, Mette Vestergaard, bød velkommen til alle fremmødte. Der blev peget på Frederik Meyer som dirigent, som herefter blev valgt.

Frederik Meyer pegede på Louise Bordoy som referent, som herefter blev valgt.

Frederik konstaterede at mødet var indkaldt lovligt ifølge lovene og at alle de opstillede kandidater er valgbare.

 

 1. Håndboldformandens beretning, herunder orientering om HIK og håndboldafdelingens økonomi og kommende budget

Formanden, Mette Vestergaard’s, beretning:

Vi er glade for at have oplevet et helt år uden at skulle tage hensyn til Covid-19. Dog er dagligdagen endnu ikke som den plejer, da vi er mærket af ombygningen af Maglegårdshallen. Vi savner en cafe og ikke at skulle spille i en byggeplads. Det har fyldt meget. Vi sætter pris på tålmodigheden blandt vores medlemmer og trænere – det er heldigvis snart slut.

Vi har gennem flere år arbejdet hårdt på at skabe mere kultur og sammenhold i klubben – og her føler vi virkelig at vi har fået rykket alle meget tættere sammen.

Året, der er gået, har budt på forskellige højdepunkter.

Vores 1. hold på damesiden rykkede op i 1. division og har nu spillet lidt over en ½ sæson i rækken. Som forventet har det været svært, hvilket kun er naturligt det første år. Men der er alligevel kommet 8 point ind på kontoen, hvilket er virkelig flot.

Vores damesenior 2 ligger virkelig flot placeret i 3. division. De resterende kampe bliver spændende.

Vores herresenior 1 ligger klart nummer 1 i deres 3 division og meget skal gå galt hvis der ikke kommer en oprykning her. Det har været en stor fornøjelse at følge holdet gennem de sidste 2 år, hvor mange unge HIK’ere har gjort en kæmpe indsats for at få projektet om oprykning til at blive en realitet – dette sammenholdt med at flere tidligere HIK’ere er kommet retur til Hik har betydet et hold, der både træner godt og fungerer godt socialt sammen.

Herresenior 2 – Ligger lige nu i midten af kvalrækken, og ser ud til at klare at blive i rækken.

OB og OG – vores OB klarer sig som altid godt og ligger lige nu nummer 1 i deres række. OG er kun lige gået i gang med 2. halvdel af sæsonen.

Vi har desuden haft stort fokus på at skabe et godt socialt miljø på seniorplan – og vi fornemmer helt klart at dette har båret frugt.

På ungdomssiden har vi desværre i år kørt uden U17 hold og et U19 drengehold. Det er meget beklageligt og et hul vi har arbejdet på at få lukket.

Begge U15 1. hold spiller i 1. division A efter jul og vores U19 pige 1. hold ligger rigtig flot i Ligaen og spiller stadig med om at komme med til DM. Glædeligt er det også at vi har et U19 hold 2, hvor det mest af alt gælder om at hygge sig.

I forhold til U19 årgangen har vi stort fokus på at sikre en god oprykning for de piger, der skal det, ligesom vi arbejder på at sikre nok spillere til et U19 hold den kommende sæson.

På børnesiden nyder vi godt af mange børn og store årgange især på pigesiden. Der er etableret et super både trænings- og socialmiljø i børneafdelingen og der trænes både op og ned samt på tværs af køn. Dette skal være med til at sikre det gode miljø som spillerne har lyst at være i mange år fremover.

Vi arrangerede i år vores egen håndboldskole. Dette med stor succes og fuldstændig udsolgt på kort tid. Det er en skøn uge, hvor mange af vores ungdoms- og ungtrænere kommer på gulvet og skaber en skøn forbindelse med vores børnespillere. Vi fik produceret eget tøj til børnene og det så godt ud i hallen med alle børnene i ens HIK tøj. Det er helt sikkert en succes, der skal gentages.

For den kommende sæson har vi flere fokusområder der skal arbejdes med.

På ungdomssiden har vi fra den kommende sæson indgået et sportsligt samarbejde med Virum-Sorgenfri på vores U17 årgange – både drenge og piger. Vi har som tidligere nævnt ikke haft mulighed for at stille hverken et pige- eller et drengehold på disse årgange i den forgangne sæson. Så derfor dette tiltag. Dog er tiltaget ikke ment som kun at være at lukke holdet og kunne tilbyde håndbold for den aldersgruppe, men er i høj grad et ønske om at etablere et godt håndboldtilbud i Nordkøbenhavn for denne årgang. Virum er en klub vi ligger meget tæt op ad – både sportsligt og kulturelt, hvorfor vi har meget høje forventninger til dette samarbejde. Vi forventer at samarbejdet udvides til også at gælde U19 for næste sæson igen. Der er nedsat en styregruppe, der står for al koordination med spillere, trænere og forældre.

Vi ønsker at skabe endnu flere sociale samlinger – både på senior, ungdom og børn. Det betyder fælles klubture, flere fester og sociale arrangementer i hallen.

Vi håber på at seniorsiden næste sæson vil betyde 3 herresenior hold + OB og 2 dameseniorhold + OG. Der kan måske være nok spillere til et 3. hold her også.

Vi vil gerne tiltrække flere drenge til klubben på børnesiden. Så her skal vi se hvordan vi kan gøre en indsats i lokalområdet for at gøre håndbold attraktivt for denne målgruppe.

Vi ønsker at samle flere frivillige kræfter i klubben. Dette bliver et indsatsområde i den kommende sæson. Vi vil gerne etablere en forældreforening a la HIK’s venner.

Vi er altid i gang med at optimere på trænerfronten og er allerede i gang med kabalen for den kommende sæson.

Rent økonomisk, ligger årets resultat endnu ikke klart, men det ser desværre ud til at vi kommer til at gå over det estimerede budget. Dette skyldes bl.a. højere udgifter til turneringer samt tøj på i sær ungdomssiden, ligesom vi bruger flere penge på materialer som bolde, kegler, harpiks og tape. Vi har også oplevet at det har været sværere at skaffe sponsorater.

Vi indfører ny struktur omkring sponsorer og tøj til børne- og ungdomshold. Dvs. holdene selv står for både at købe tøj samt skaffe evt. sponsor til dette. Det betyder at der frigives mange kræfter fra HU til at kunne varetage andre opgaver, ligesom vi ikke risikerer at ”miste” for mange penge i klubkassen når de store hold har købt den store tøjpakke.

På kommunikationssiden har vi fået et godt flow med historier og nyheder, som vi synes giver et fint billede af hvem vi er som klub.

I HU vil vi gerne sige en stor tak til Christina Hansen og Tine Nielsen, der har valgt ikke at fortsætte i HU. Tak for jeres store indsats, særligt på børnesiden, hvor i har været med til at sætte mange ting i søen og gør en stor forskel for mange børn.

 

Dirigenten Frederik Meyer gik videre til spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

 

Tine Nielsen ønskede at tilknytte en kommentar til strukturen omkring sponsorater og nævnte at tidligere erfaring, hvor man lagde sponsorarbejdet ud til de individuelle årgange og hold, viste at sponsoraterne som oftest ufrivilligt var til gavn for 1. holdene, da det ofte var der man fandt de mest engagerede forældre. Såfremt man ønskede at gå videre med en omstrukturering i hvordan man indhenter sponsorater, opfordrede hun derfor til at man var opmærksom på denne problemstilling.

Der blev tilføjet at man i tillæg hertil kunne benytte sig af forældremøderne ved sæsonstart, hvor man kunne klæde trænerne bedre på til at kunne forklare hvorfor det er vigtigt for børnene, at der kommer sponsorater til holdet.

Begge kommentarer blev taget til efterretning af formand, Mette Vestergaard.

Endnu en gang lød der ros til Christina Hansen og Tine Nielsen for deres arbejde i klubben.

Ikke flere spørgsmål eller kommentarer.

 

 1. Valg af medlemmer til håndboldudvalget

De seks opstillede kandidater blev alle valgt, da der jf. § 2 i håndbolds forretningsorden skal være min. fire udvalgsmedlemmer og højest otte, samt udvalgsmedlemmerne bliver valgt for en 1-årig periode. Håndboldudvalget konstituerer sig selv på førstkommende udvalgsmøde.

De seks valgte kandidater er:

 • Mette Vestergaard
 • Mads Bonde
 • Esther Skibelund
 • Rikke Fabricius
 • Morten Sørensen
 • Oliver Ernst

 

 1. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse § 11, stk. 3 i Love for HIK

Peter Munch Andersen fortsætter iht. forretningsorden i endnu et år.

 

 1. Indkomne forslag

Punktet udgik, da der ikke var indkomne forslag.

 

 1. Eventuelt

Dirigent, Frederik Meyer, gav anledning til diskussion og snak, men påpegede at der ikke kunne vedtages noget under dette punkt på dagsordenen.

Der lød ros til HU for deres arbejde og man anerkendte de mange timer der ligger bag de tiltag der ser dagens lys i HIK Håndbold.

Endvidere fremsatte Christina Hansen et ønske om at man ifm. den nye sæson, prioriterede U19 da man mente at der kunne komme et ganske godt hold ud af det. Dette dog kun med klubbens opbakning.

Der blev spurgt ind til om man allerede nu vidste hvem der fremover skulle sidde i børneudvalget. Der blev svaret at dette ikke var vedtaget endnu.

Da der ikke var yderligere spørgsmål takkede dirigenten for god ro og orden og trådte ud af sit hverv som dirigent.

Som direktør takkede Frederik Meyer udvalgets medlemmer for deres frivillige arbejde og understregede hvor stor betydning det har for klubbens medlemmer.

 

Mødet blev hævet kl. 17:57.

Luk