Menu

Referat HIK's af ordinære fodboldmøde 2021

image
30. juni 2021 kl. 12:25

HIK's ordnære fodboldmøde 22 juni kl.19.00
Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25
2900 Hellerup

 

Formand Kim Meurs-Gerken byder velkommen.

 

Pkt. 1

Valg af dirigent - Thomas Nielsen blev valgt.

 

Thomas konstaterede at mødet var indkaldt lovligt i følge lovene.

 

Punkt 2 : Formandens beretning. – Økonomi - Budget

Kim Meurs-Gerken oplyste, at der var 3 ting, som havde fyldt i 2020; Færdiggørelse af vision- og strategiplan 2020-2025 for HIK Fodbold, Covid og Jørn Kønings død.

 

De overordnede retningslinjer for vision- og strategiplanen blev gennemgået, herunder at den skal afspejle HIK’s værdigrundlag: Glæde, vilje, fællesskab og udvikling samt, at vi ønsker at være en fuldt M/K klub med fokus på såvel bredde som elite. Vi er fortsat den største klub i Gentofte kommune og ønsker at forblive dette og har en vision om i 2025 at have 2000 fodboldmedlemmer mod vores 1450 medlemmer d.d. Det betyder, at vi fremadrettet kommer til at gøre endnu mere brug af Gentofte sportspark.

 

Vi har fremragende trænere og et endnu bedre træningsmiljø som gør, at mange trænere søger til HIK – vi bestræber os på hele tiden at blive bedre på dette punkt.

 

Vi er lykkedes med at få gennemført, at overbygningen af Maglen igangsættes og, at der etableres lys på bane 1 i løbet af 2021. Vi har fået indkøbt kunstgræs til brug for træning på 2 tennisbaner i vintersæsonen og vi arbejder på at udvikle bane 3. Der er samtidig endelig fundet en løsning for renovering af banen på Gentofte Sportspark – et arbejde der igangsættes i sommeren 2022.

 

Der er fortsat mange opgaver, der skal udføres, men vi er i gang.

 

Afslutningsvis takkede formanden de ansatte, trænerne, HIK’s administration og resten af fodboldledelsen for et fremragende arbejde under nogle vanskelige forhold.

 

Thomas Nielsen redegjorde for HIK fodbolds økonomi, der på trods af Covid alene udviste et underskud på T.kr 60, hvilket ansås som værende helt acceptabelt. Ifh. til budgettet for 2021 lå man foran planen.

 

Formandens beretning og den økonomiske redegørelse og fremlæggelse af budget blev godkendt.

 

Punkt 3 – Valg til fodboldudvalget, herunder valg af fodboldformand:

 

Genvalg til Kim Meurs Gerken som fodboldformand. Thomas Kristensen, Per Frimann, Thomas Wex og Martin Storm blev genvalgt til Fodboldudvalget.

 

Punkt 4 – Udgår, da der ikke er nogen på valg og der ikke var indkommet andre kandidater.

 

Punkt 5 – Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag – punktet udgår

 

Punkt 6 – Eventuelt:

Erik Nielsen spurgte ind til 1. senior og der blev svaret at der kommer spillere ind som erstatning til for dem som forlader os. Træner er også på plads.

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål takkede dirigenten for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for veludført opgave, hvorefter fodboldudvalgsmødet blev afsluttet med et HIK-hurra. Mødet hævet.