Menu

Referat af HIK Fodbolds ordinære årsmøde 2023

image
06. februar 2023 kl. 14:38

REFERAT AF HIK FODBOLD’S ORDINÆRE FODBOLDMØDE

DEN 30. JANUAR 2023 KL. 20.00

HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Kim Meurs-Gerken bød velkommen til alle fremmødte. Der blev afholdt et minuts stilhed for de HIK’ere som er gået bort siden sidste årsmøde: Ernst Bøcker, Ole Scharff og Lennart Strøm.

Kim Meurs-Gerken pegede på Frederik Meyer som dirigent, som herefter blev valgt.

Frederik Meyer pegede på Louise Bordoy, som referent, som herefter blev valgt.

Frederik Meyer konstaterede, at dagsordenen var sendt ud rettidigt og at årsmødet således var indkaldt rettidigt. Ordet blev givet videre til fodboldformand, Kim Meurs-Gerken.

 

2. Fodboldformandens beretning, herunder orientering om HIK og fodboldafdelingens økonomi og kommende budget

Fodboldformand, Kim Meurs-Gerken, fremkom med sin beretning:

 

Kære alle

2022 er overstået – vi er nu godt i gang med 2023.

Året startede med at vi endelig fik sagt farvel til Corona og alle dets genvordigheder, så vi igen har kunne træne, spille og mødes uden restriktioner.

Vi har igen oplevet medlemstilgang på både pige og drenge siden – hvilket igen har betydet flere trænere og flere folk i vores organisation. Det at drive en fodboldklub som HIK kræver tid og mange ressourcer – både af medarbejdere men også økonomisk.

Vores pigeafdeling er vokset og også ambitionerne, hvorfor vi valgte at indgive en ansøgning til DBU for at opnå en pigelicens. Det lykkedes ikke i første omgang, men vi satser på, at pigerne på sigt skal være på samme niveau som drengene. Vi ansatte derfor i august en head of coach til at styrke den sportslige del samt få etableret en endnu bedre organisation. Vi er på vej i den rigtige retning, men der er fortsat et stykke vej fra at være i mål.

På drengesiden har talentafdelingens hårde arbejde båret frugt, således at det er lykkedes med at opnå 3 stjerner samt en masse ros fra DBU. Det gør HIK til en endnu mere attraktiv klub for nye spillere, trænere, samarbejdspartnere mv.

Vi arbejder fortsat videre med at styrke vores produkt til breddespillerne, så de kan nyde godt at de mange erfaringer, som man gør sig i talentafdelingen – både hvad angår træning, stævner mv.

Vores børnefodbold vokser, hvorfor vi har startet Bjørnebold op for de mindste – det er allerede så populært, at vi har været nødsaget til at etablere en venteliste. I juni måned indgik vi en samarbejdsaftale med FCK til styrkelse af vores børnefodbold for piger og drenge fra micro til og med U12. Vi får dermed tilført endnu flere ressourcer, mulighed for at trække på FCK’s erfaring, faciliteter mv. Samarbejdet har allerede i løbet af 2. halvår 2022 vist meget lovende takter.

Vores 1. herresenior deltog i første halvdel af 2022 i oprykningsspillet i 2. division, men har i 2. halvår ikke formået at holde kadencen og ligger derfor til at skulle deltage i nedrykningsspillet. Som følge af dette valgte vi at opsige samarbejdet med træneren Stefan Håkonsson. På damesiden ligger vores 1. senior fortsat godt til i Københavnsserien.

Vi har i fodboldledelsen arbejdet videre med vores vision- og strategiproces.

Desværre måtte vi konstatere, at vores daglige leder ikke evnede at holde styr på økonomien, hvorfor vi i september måned valgte at afskedige ham. Det afstedkom et større oprydningsarbejde og et økonomisk resultat, der var langt fra tilfredsstillende.

Vi har efter en lang ansættelsesproces ansat Andreas Floor med en fortid i HUI, som tiltræder 1. februar 2023. Vi glæder os meget til at byde ham velkommen og sikre, at vores organisation bliver endnu bedre.

Kim Meurs-Gerken bad fodboldafdelingens nye daglige leder, Andreas Floor, der tiltræder sit virke onsdag d. 1. februar 2023, om at præsentere sig selv.

Andreas Floor fortalte kort om sig selv, sin erfaring fra fodboldverdenen og sin tidligere erhvervserfaring. Han afsluttede med at fortælle at han glædede sig til at komme i gang med arbejdet i HIK.

 

Kim Meurs-Gerken fortsatte sin beretning:

2022 var året hvor vores overbygning, nyt lys på bane 1 og 2 skulle være på plads. Dette lykkedes ikke, men senest i marts måned 2023 vil såvel overbygning som lys være på plads. Til gengæld lykkedes det endelig i 2022 at få renoveret banen på Gentofte Sportspark.

Vi tror på - at vi med vores fantastiske medarbejdere, et ordentligt anlæg, masser af vilje og lyst til at skabe bedre rammer og et bedre produkt for alle medlemmer - at fremtiden i HIK fodbold tegner lys og spændende.

Sidst skal der lyde en kæmpe tak til alle de ansatte, som har leveret en kæmpe indsats i en svær tid, tak til trænere, holdledere, frivillige, fodboldledelsen, HIK’s administration, HIK’s hovedbestyrelse og vores medlemmer - I er alle med til at gøre en kæmpe forskel og til at gøre HIK til noget helt særligt.

 

Der blev herefter mulighed for at stille spørgsmål til formandens beretning.

 

Spørgsmål: Hvor er det gået galt i budgettet?

Kim Meurs-Gerken svarede at det er det flere steder. Der er flere afdelinger hvor de afsatte lønkroner, ikke er stemt overens med de kontrakter der har været. På GS har vi, grundet omlægningen af banens belægning, mistet 100.000,- kr. i entreindtægter og salg af mad og drikke. Der er muligvis en mulighed for at Gentofte kommune kan kompensere os, men dette er dog ikke en garanti. Vi har fået færre indtægter i TV og UEFA penge. Transportudgifter til kampe for talentdrenge er blevet dyre. Der er blevet brugt flere penge på materialer. I vores frikøbsaftale med Unisport, har det forventede frikøbsbeløb for 2022 ikke stemt overens med det forventede, da en stor del allerede er blevet brugt. Vi har desuden kunnet konstatere at udgifter fra 2021 ikke var blevet betalt, som derfor har haft negativ indflydelse på 2022 budgettet.

En kommentar lød på at det er vigtigt at have for øje på at det at drive et talent setup i dag, som det vi har i HIK, ikke er just billigt. Han opfordrede til at man havde fokus på hvordan man kunne indhente større indtægter i sponsorater og andre veje. at have fokus på at bevare niveau på talent og 1. senior.

 

Kim Meurs-Gerken takkede for input og tilføjede at dette allerede var et tema som blev drøftet i fodboldudvalget for tiden.

 

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer.

 

3. Valg af medlemmer til fodboldudvalget, herunder valg af fodboldformand

a. På valg som medlemmer af fodboldudvalget:

  • Per Frimann – modtog genvalg
  • Rasmus Aaen – modtog genvalg
  • Marianne Kolenda – modtog genvalg
  • Tony Gulløv
  • Christian Sørensen
  • Kasper Madsen
  • Martin Storm – ønskede ikke genvalg

 

Ingen modkandidater var stillet op og alle opstillede kandidater blev dermed enstemmigt valgt ind.

Kim Meurs-Gerken opfordrede de nyvalgte fodboldudvalgsmedlemmer til at præsentere sig selv.

 

Tony Gulløv lagde for og fortalte om sit hverv som forfatter og sin rolle som træner i pigeafdelingen gennem flere år.

 

Kasper Madsen fortalte om sin rolle som holdleder på to hold i klubben og sit hverv som fodbolddommer på eliteplan.

 

Christian Sørensen var ikke til stede ved mødet.

 

b. På valg som formand af fodboldudvalget:

  • Kim Meurs-Gerken – modtog genvalg

 

Ingen modkandidater havde meldt deres kandidatur. Kim Meurs-Gerken blev dermed enstemmigt genvalgt som fodboldformand.

 

4. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse 11, stk. 3 i Love for HIK

Søren Brøchner Mortensen fortsætter iht. forretningsorden i endnu et år.

 

5. Indkomne forslag

Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag.

 

6. Eventuelt

Dirigent, Frederik Meyer, gav anledning til diskussion og snak, men påpegede at der ikke kunne vedtages noget under dette punkt på dagsordenen.

En forælder til et medlem i pigefodboldafdelingen spurgte ind til hvad man betaler for, når man betaler for tredje træningspas. Den fremmødte undrede sig over prisen og havde oplevet at få divergerende svar tidligere og at deres spørgsmål om førnævnte ikke var blevet taget alvorligt.

Kim Meurs-Gerken fortalte at han havde haft et møde med den fremmødte og gruppen af forældre tilbage i efteråret, hvor man havde haft dialog om hvad man skulle gøre for at komme problemet til livs. Han beklagede at han ikke havde fulgt op på mødet, men fortalte at man har drøftet sagen i fodboldudvalget om hvordan man skulle løse problematikken og om der var en mulighed for at imødekomme forældregruppens ønske om refusion af, hvad de anså at have betalt for meget for den 3. træning.

Kim Meurs-Gerken forklarede nærmere at der i denne sammenhæng er tale om sammenligningen af grundkontingentet på 1585,- pr. halvår for to træningspas og elitekontingentet på 1500,- pr. halvår for tredje træningspas. Han forstod at dette kunne skabe grund til undren, men at kontingentkronerne dækker over lønninger til trænere, tre træningspas, spillersamtaler og adgang til fysioterapeut. Derudover tilstræber man at de trænere der skal stå til rådighed i denne sammenhæng er DBU certificerede trænere.

Kim Meurs-Gerken præsenterede et råt overblik over udgifter på trænerlønninger i fodboldafdelingen.

Han tilføjede yderligere at selvom HIK er den førende fodboldklub i kommunen med pigefodbold, så er det en stor udfordring at finde DBU certificerede trænere og at det ikke kun er et problem i HIK, men også i mange andre klubber. Hvis man sammenlignede HIK med Sundby og B93, så er HIK en del billigere. Kim Meurs-Gerken afsluttede med at sige at man er klar over at man betaler mange penge for at gå til fodbold, men at det også er dyrt at drive en fodboldklub og at man ikke kan tilbyde kreditering af kontingent i denne sammenhæng.

En forælder pointerede at de ikke har haft adgang til fysioterapeut i pigeafdelingen og at selvom man har haft spurgt ind til muligheden for adgang til fysioterapeut, har svaret været at dette ikke var muligt. Vedkommende opfordrede til at man fik rettet op på kommunikationen herom, så der fremadrettet ikke var tvivl om hvorvidt der er adgang til fysioterapeut som pigespiller.

Kim Meurs-Gerken understregede at pigerne har adgang til fysioterapeut og at dette skal bookes ved at henvende sig til holdets træner, som vil guide videre i bookingprocessen.

Endnu en fremmødt forælder fortalte at dette er problematisk, da hans barns hold ikke har nogen træner på nuværende tidspunkt.

Dirigenten bad børnechef, Mikkel Bondgaard, om at opridse hvorledes bookingprocessen foregik, hvorefter dette blev gjort.

Gruppen af forældre kritiserede at man har fået besked om at pigerne ikke havde adgang til fysioterapeut, når dette ikke var tilfældet. Ydermere kritiserede de at der var sket en stigning i kontingent uden varsel og efterlyste transparens ift. hvad kontingentkronerne går til.

Kim Meurs-Gerken beklagede at kommunikationen ikke havde været tilstrækkelig ift. pigernes adgang til fysioterapeut og at det vil man rette op på fremadrettet. Ydermere beklagede han at man ikke havde oplevet transparens ift. hvad pengene bliver brugt på, da dette ikke har været et ønske fra fodboldudvalgets side.

Kim Meurs-Gerken foreslår at man kan aflyse tredje træningspas, som en midlertidig løsning, indtil at der er fundet en træner.

En forælder mener at man måske er for ambitiøs ift. hvad man kan leve op til, når ikke man kan finde en kvalificeret træner.

Kim Meurs-Gerken er ikke enige, da problemet i dette tilfælde er at man ikke kan finde en træner på U14P og ikke er gældende for hele pigeafdelingen.

En forælder spørger om man har overvejet at lave en undersøgelse på området i HIK.

Kim Meurs-Gerken er åben overfor at en sådan undersøgelse kan finde sted, og henviser til at klubbens samarbejdspartner FCK har lavet en klubundersøgelse om HIK’s yngste hold og op til U12, både piger og drenge.

En forælder vender tilbage til elitekontingentet og mener at man har betalt for meget i kontingent de sidste 2 år.

Kim Meurs-Gerken svarer at man ikke kan imødekomme en refundering. HIK vil gerne levere de ydelser som indgår i elitekontingentet, men at man er klar over at der er problemer med at finde en træner til U14P, som der dog bliver arbejdet på højtryk for at løse.  

En forælder ønsker en tidsramme på 14 dage, hvor man kan levere fuld transparens ift. hvad man betaler for.

Kim Meurs-Gerken vil gerne imødekomme at man mødes, men forslår at man skyder det med yderligere end uge, for ikke at ramme vinterferien.

Forældregruppen ønsker ikke et møde, men derimod en endelig afklaring på sagen. Gruppen rejste herefter kritik af baneplanen og fordelingen af de sene træningstidspunkter, hvor pigerne menes at have flest sene træningstider.

Kim Meurs-Gerken forklarede at baneplanen er et større puslespil at få til at gå op, hvor det ikke kun giver mening for medlemmer og eksempelvis deres alder, men også hvorvidt holdenes pågældende trænere kan få det til at passe ind i deres hverdag. Han berettede at man for 14 dage siden havde haft problematikken oppe at vende i pigeudvalget, men at det heller ikke her var lykkes at komme frem til en løsning der kunne afhjælpe problemet. Problemet kunne muligvis også delvist eller helt løses, så snart lyset på bane 1 kommer op at køre. Han kan dog ikke love at problemet bliver løst denne vinterperiode, men det er taget til efterretning. Han nævnte desuden at fodboldafdelingens nye daglige leder pr. 1. februar 2023, Andreas Floor, har ambitioner om at finde frem til en baneplan der giver mening for alle.

En forælder pointerede at hendes datter og hendes hold har trænet sene tider i to sæsoner og synes at have bemærket at klubbens drengehold som oftest træner tidlige tider, hvorfor pigerne føler sig forfordelt.

Kim Meurs-Gerken svarede at kritikken er noteret.

Marianne Kolenda tilføjede at hun kender til frustrationen vedrørende eksempelvis sene træningstider eller manglende trænere og at hun håber på at forældregruppens engagement vil udmunde sig i at hjælpe klubben med at løse problemet, fremfor at fokusere for meget på de ting der ikke fungerer. Der bliver brugt mange frivillige timer og der er mange gode ting i HIK, men der er huller i osten og dem skal vi hjælpe hinanden med at lukke.

Forældregruppen svarede at kritikken ikke er rettet mod de ansatte eller de frivillige, men derimod måden hvorpå deres kritik er blevet håndteret.

Dirigent, Frederik Meyer, konkluderede at fodboldudvalget havde lyttet til kritikken og at man ønskede problemerne løst.

 

Frederik Meyer rundede mødet af med at takke fodboldudvalget, de frivillige og ansatte i HIK Fodbold for deres store indsats for at klubben kan levere på vores fire værdier; glæde, udvikling, fællesskab og vilje.

Han takkede for god ro og orden og nedlagde herefter sit hverv som dirigent.

 

Kim Meurs-Gerken takkede alle for fremmødet og alle råbte et HIK hurra. 

 

Mødet blev afsluttet kl. 21:21.